Personlig utveckling mot arbete (PUMA)

Projektet Personlig utveckling mot arbete är ett projekt som drivs av Uddevalla kommuns arbetsmarknadsavdelning med finansiering av det Europeiska socialfondsrådet.

Beskrivning av projektet

Projektet ämnar ta fram en ny arbetsmodell där kommunala verksamheter, bolag, privata aktörer, kommunala arbetsmarknadsinsatser samt socialtjänsten kan arbeta gemensamt med individer som står långt från arbetsmarknaden och har försörjningsstöd. Projektet kommer initialt att arbeta med målgruppen i ett team av konsulenter. Arbetet kommer gå ut på att rusta upp och matcha klienter i målgruppen mot arbetsträningsplatser. Syftet med aktiviteten är att sedan löpande utvärdera och förändra arbetssättet enligt RBM-modellen (Resultat Baserat Management) med målet att skapa ett för individerna i målgruppen optimalt arbetssätt. För att säkra att Europeiska socialfondens horisontella principer genomgående genomsyrar projektet kommer man att hålla i utbildningar inom icke-diskriminering, jämställdhet och tillgänglighet samt kontinuerligt utvärdera projektet och arbeta med att synliggöra och eliminera diskriminerade och uteslutande strukturer både från projektet och de arbetsgivare som erbjuder en arbetsträningsplats inom projektet.

Förväntade resultat av projektet

  • Deltagande kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning, arbetsmarknadspolitiska program eller kommer närmare arbetsmarknaden.
  • Utvecklade metoder som leder till ökade övergångar till arbete, studier eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder för personer med sammansatt problematik.
  • Förändrade attityder och ökad kompetens hos arbetsgivare samt anpassade arbetsplatser för en inkluderande arbetsmarknad.
  • Förbättrad samverkan mellan myndigheter och andra aktörer som deltar i projektet, i syfte att möta målgruppens förutsättningar och behov.

Förväntade effekter av projektet

  • Ökade övergångar till arbete, utbildning eller reguljära arbetsmarknadsinsatser för kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden.
  • Ökad samverkan mellan för målgruppen relevanta aktörer.
  • En mer inkluderande arbetsmarknad.
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden

Kontakt

Johan Rundström, projektledare

+46 522‑69 62 68

johan.rundstrom@uddevalla.se

Arbetsmarknadsavdelningen

Junogatan 2

451 42 Uddevalla


Europeiska socialfonden

esf@esf.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00