Förstudie Konkurrenskraftig Marinteknisk Industri

Den marintekniska industrin i Västra Götalandsregionen är till stor del koncentrerad till södra Bohuslän. I huvudsak utgörs den marintekniska industrin i Västra Götaland av små- och medelstora företag (SME) med färre än fem anställda. I förstudien ”Konkurrenskraftig marinteknisk Industri” har kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn, Kungälv och Öckerö tillsammans med organisationerna RISE (fd.SP), Swerea IVF och SMTF tillsammans aktivt undersökt vad som kan främja ökad konkurrenskraft hos små- och medelstora företagen i den maritima sektorn.

Syftet med förstudien var att:

  • undersöka behovet och nyttan av insatser för ökad konkurrenskraft riktad mot små- och medelstora företag inom den marintekniska industrin längsmed den södra Bohuslänska kuststräckan.
  • undersöka vilken typ av fokusinsatser som behövs och hur de ska formuleras.
  • Kartlägga information om företagen, branschorganisationer, kommuner, myndigheter, science parks och lärosäten.
  • Förstudiens resultat ska utgöra fundamentet för den samlade insats som medlemmarna i den marintekniska samarbetsplattformen beslutat sig för att sträva efter.

Uddevalla kommun var projektägare och perioden för förstudien var 1 februari – 31 oktober 2017 och finansierades av Västra Götalandsregionen.

Mer information

Förslag på sidor