Större region på riktigt

”Större region på riktigt” är ett projekt med syfte att stärka regionen Bohuslän – Östfold. En pågående förstudie finansieras av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, Uddevalla kommun och Sarpsborgs kommune. Målet för förstudien är att ta fram en gemensam syn på hur regionen Bohuslän - Östfold kan stärkas genom att utveckla det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). En utvecklad transportkorridor har inte bara en stor betydelse för storstäderna utan är avgörande för att människor skall kunna bo och företag verka i området mellan storstäderna, det vi kan kalla mellanregionen.

Det är möjligt och det finns en potential i att knyta samman arbetsmarknaderna i Oslo, Köpenhamn och Göteborg. Men detta kräver snabba persontransporter och bra kommunikationer mellan sekundära och tertiära nätverk. Det kräver också bra åtkomstpunkter i kärnnätverket TEN-T för att knyta regionerna mellan storstäderna till de stora arbets- och utbildningsmarknaderna. Av hållbarhetsskäl bör godstransporter i största möjliga utsträckning flyttas över till järnväg. För att realisera detta behövs en gränsöverskridande planering av järnvägsnätet mellan Danmark, Sverige och Norge samt en harmonisering av regelverk.

Befolkningsmässigt befinner sig regionen Bohuslän - Östfold i tillväxt. Boendemiljön är attraktiv och kustnära. Det sker även en tillväxt inom näringslivet, vilket kräver effektiva varutransporter och inom turistnäringen som är beroende av bra persontransporter. Samtidigt är Bohuslän - Östfold den mellanregion som har sämst järnvägsinfrastruktur inom transportkorridoren. Idag är det både snabbare och billigare att transportera gods på landsväg från Köpenhamn till Göteborg och Oslo jämfört med järnväg. Därför sker majoriteten av godstransporterna med lastbil på landsväg vilket ger stor miljöpåverkan i form av utsläpp och buller. Totalt sett står transporter för 25% av utsläppen i regionen. En effektivare användning av hamnarna i Uddevalla och Östfold skulle öppna upp för fler båttransporter av det gods som idag fraktas till kontinenten via lastbil, exempelvis bulkgods vilket endast i begränsad utsträckning hanteras i Göteborgs hamn. Genom att optimera multimodaliteten mellan hamnar, järnväg och motorväg kan transporter från och till Oslo och kontinenten bli både smartare och effektivare.

En utvecklad transportkorridor med optimerad multimodalitet och utvecklade transport- och logistikcentra är så stort och komplext att det krävs analyser för att belysa vilka frågor det framtida samarbetet skall fokusera på. Det föreslagna projektet tar sikte på att genomföra dessa analyser.

  • Projekttid: april 2019 - april 2020
  • Finansiär: Interreg ÖKS
  • Budget: 100 000 Euro

Förslag på sidor