Utvecklingsnätverk - Sociala företag

Med utgångspunkt i SKR:s handbok "Ny väg till innovativa välfärdslösningar - en handbok om samverkan med sociala företag" driver SKR under två år ett utvecklingsnätverk med tolv engagerade kommuner. Målet är att skapa modeller för hållbara samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag - allt för att tillsammans bidra till en framgångsrik samhällsutveckling och en breddad arbetsmarknad.

Kommunerna i projektet har alla olika utgångslägen och behov. De större kommunerna ser stora utmaningar med ökande socioekonomiska skillnader och allt det för med sig såsom inkomstskillnader, arbetslöshet och utbildningsnivåer.

Landsortskommunerna har å andra sidan utmaningar kopplat till stora avstånd och en åldrande befolkning, vilket ställer stora krav på den kommunala välfärden. I båda fallen kan samverkan och affärer med de sociala företagen vara en del av lösningen. Detta då sociala företag baserar sin affärsverksamhet på en eller flera samhällsutmaningar.

Att utveckla samverkan med sociala företag är en komplex fråga då den ställer krav på likväl intern som extern samverkan samtidigt som det ofta saknas både kunskap och kompetens kring hur man ska komma vidare och till exempel skapa affärer med de sociala företagen.

Målet är att det efter projektet ska finnas tolv modellkommuner med olika modeller för kommuners samverkan och affärer med sociala företag, alla med utgångspunkt i lokal organisation och lokala behov. Dessa modellkommuner ska även kunna fungera som inspiration och mentorskommuner för andra som avser genomföra en liknande utvecklingsresa.

Förväntade effekter på lång sikt är att aktörer från den sociala ekonomin är en naturlig leverantör och ett viktigt komplement vid sidan om andra leverantörer av välfärdstjänster.

Finansiär: Europeiska Socialfonden

Projektägare: SKR

Partner: Uddevalla kommun

Projekttid: 2021-01—2022-12

Budget: 14 662 758 SEK

Slutrapport SKR: länk till SKR.se

Förslag på sidor