Förstudie Konkurrenskraftig Marinteknisk Industri

Den marintekniska industrin i Västra Götalandsregionen är till stor del koncentrerad till södra Bohuslän. I huvudsak utgörs den marintekniska industrin i Västra Götaland av små- och medelstora företag (SME) med färre än fem anställda. Genom förstudien ”Konkurrenskraftig marinteknisk Industri” ska kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn, Kungälv och Öckerö tillsammans med organisationerna RISE (fd.SP), Swerea IVF och SMTF tillsammans aktivt undersöka vad som kan främja ökad konkurrenskraft hos dessa små- och medelstora företagen i den maritima sektorn.

Syftet med förstudien är att:

  • undersöka behovet och nyttan av insatser för ökad konkurrenskraft riktad mot små- och medelstora företag inom den marintekniska industrin längsmed den södra Bohuslänska kuststräckan.
  • undersöka vilken typ av fokus dessa insatser ska ha och hur de ska formuleras.
  • Kartlägga information om företagen, branschorganisationer, kommuner, myndigheter, science parks och lärosäten.
  • Förstudiens resultat ska utgöra fundamentet för den samlade insats som medlemmarna i den marintekniska samarbetsplattformen beslutat sig för att sträva efter.

Uddevalla kommun är projektägare och perioden för förstudien är 1 februari – 31 augusti 2017 och är finansierad av Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Anneli van Roijen, +46 522‑69 61 49

Utvecklare

anneli.vanroijen@uddevalla.se

Tillväxtavdelningen Östergatan 18 a

45130 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00