Genomförda projekt

3D-printing i Uddevalla

En förstudie som syftade till att utreda möjligheterna att etablera ett centrum för 3D-printing i Uddevalla. Det vi tänker oss är en ”plattform” där både offentliga och privata aktörer kan utnyttja maskinpark och även köpa till kompetens. Utredningen visar att det finns goda förutsättningar att etablera sådan 3D-plattform. I det ”ekosystem” som plattformen ska vara en del av ingår bland annat produktionstekniskt centrum på Innovatum, leverantörer av 3D-skrivare, universitet och utbildningsföretag. Förstudien finansierades av Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun.

Nu startar nästa fas som är att söka projektfinansiering för iscensättande av en process.

Projektperiod: 1 januari 2017 – 30 juni 2017, Finansiärer: Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun

Länk till slutrapport

Förstudie Konkurrenskraftig Marinteknisk Industri

Den marintekniska industrin i Västra Götalandsregionen är till stor del koncentrerad till södra Bohuslän. I huvudsak utgörs den marintekniska industrin i Västra Götaland av små- och medelstora företag (SME) med färre än fem anställda. I förstudien ”Konkurrenskraftig marinteknisk Industri” har kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn, Kungälv och Öckerö tillsammans med organisationerna RISE (fd.SP), Swerea IVF och SMTF tillsammans aktivt undersökt vad som kan främja ökad konkurrenskraft hos små- och medelstora företagen i den maritima sektorn.

Syftet med förstudien var att:

  • undersöka behovet och nyttan av insatser för ökad konkurrenskraft riktad mot små- och medelstora företag inom den marintekniska industrin längsmed den södra Bohuslänska kuststräckan.
  • undersöka vilken typ av fokusinsatser som behövs och hur de ska formuleras.
  • Kartlägga information om företagen, branschorganisationer, kommuner, myndigheter, science parks och lärosäten.
  • Förstudiens resultat ska utgöra fundamentet för den samlade insats som medlemmarna i den marintekniska samarbetsplattformen beslutat sig för att sträva efter.

Uddevalla kommun var projektägare och perioden för förstudien var 1 februari – 31 oktober 2017 och finansierades av Västra Götalandsregionen.

Länk till slutrapport

 

IMedTech

Interreg-projektet iMedTech för framtida välfärd pågick under åren 2012-2014. Genom projektet skapades en medicinteknisk utvecklingsplattform i Fyrbodal och Östfold i Norge för både tjänster och produkter. iMedTech drevs av Högskolecentrum Bohuslän och Högskolan i Östfold och finansierades av EU-programmet Interreg Sverige-Norge. Slutkonferensen för iMedTech hölls i augusti 2014. Under projekttiden har fler än 700 aktiva medarbetare varit involverade i aktiviteter som i slutändan gav över 200 förslag på innovationer. Några av idéerna har kunnat utvecklas med hjälp av Entreprenörsarenan som driver en inkubator i samma hus som Högskolecentrum Bohuslän.


Skankomp

Uddevalla kommun deltog i projektet SkanKomp, Skandinaviskt Kompetensutvecklingsnätverk, under perioden augusti 2010- juni 2013. Projektet tillhörde EU-programmet Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak och hade ett omfattande partnerskap  med 39 partners från Danmark, Norge och Sverige. Syftet var att bilda ett Skandinavisk Kompetensutvecklingsnätverk som förbereder utbildningsorganisationerna på att sätta sig in i verksamheternas behov för kompetensutveckling av medarbetare, göra verksamheterna bättre på att arbeta strategiskt med kompetensutveckling och utveckla samarbetet mellan utbildningsorganisationerna och verksamheterna. Genom erfarenhetsutbyte skapades underlag för metodutveckling och för utveckling av flera strategier och aktiviteter som implementerades på vuxenutbildningsorganisationerna i Kattegat/Skagerrak-regionen.


Markis

Uddevalla kommun var en partner i MARKIS-projektet som sjösattes i maj 2010.  Projektet hade 15 partners –maritima kluster-, innovations- och utbildningsorganisationer samt regioner och kommuner från Västra Götaland, Nordjylland, Vestfold, Telemark och Osloregionen.

Projektet ingick i Interreg IVA programmet Öresund-Kattegat-Skagerrak, delprogram Kattegat-Skagerrak och varade i 3 år.

I projektet skapades en gränsöverskridande projektplattform för nyskapande maritima samarbeten med fokus på innovation och kompetensbyggande inom maritim miljöteknik och maritim transport, samt hur innovativa lösningar kan omsättas i nya affärsmöjligheter och kompetensfördelar på den globala marknaden. När projektet avslutades i maj 2013 efter tre intensiva år kunde partnerskapet visa på resultat som:

  • Drygt 1200 personer från SE, DK och NO deltog i något av de 40-talet gränsöverskridande arrangemang som MARKIS partners bjöd in till under projektperioden.
  • Minst 20 innovationsprocesser, konkreta samarbetsprojekt och nya utbildningar med deltagare från minst två länder initierades från MARKIS arenor.
  • De Maritima innovationsmiljöerna i KASK-regionerna tog sig an de blå tillväxtutmaningarna med stärkt ”mjuk infrastruktur” och nya innovations-, affärs och samarbetsmodeller.


Trikåfabriken

Uddevalla kommun drev projektet (förstudie) Trikåfabriken Ljungskile, under perioden oktober 2015 – mars 2016. Det finansierades av Tillväxtprogrammet inom Fyrbodals kommunalförbund.

Syftet med projektet var att ta reda på om det är möjligt, ur ett hållbarhetsperspektiv, att starta en småskalig nischad konfektion utifrån de förutsättningar som fanns. Branschen visade en positiv attityd och ville gärna se att Trikåfabriken kommer i gång.

Det fanns inte möjlighet att hinna starta produktion och mäta lönsamheten inom ramen för projektperioden. Det har dock funnits ett stort intresse från diverse personer inom branschen, vilket indikerar att  det är fullt möjligt.

Projektet kartlade aktörer, maskiner, kompetens, samarbetsorganisationer, marknaden samt tog fram en affärsplan med vilken typ av produktion och varumärken som kan byggas upp långsiktigt i Trikåfabriken.

 

Förstudie iCare4Fyrbodal

Syftet med förstudien iCare4 Fyrbodal var att ta fram en modell för en idésluss inom socialtjänsten i Fyrbodals pilotkommuner Bengtsfors, Färgelanda, Trollhättan och Uddevalla. Idéslussen skall möjliggöra att medarbetare, brukare och anhöriga kan utveckla idéer, testa lösningar och införa olika typer av innovationer. Den ska även kunna användas oberoende av de sinsemellan mycket olika stora kommunernas förutsättningar i innovationsledning och ingå som en naturlig del i den ordinarie verksamheten.

Förstudien leddes av Uddevalla kommuns Tillväxtavdelning och finansieras med stöd från Vinnova.

iCare4 Fyrbodal tar sikte på att ta fram ett underlag som kommer att underlätta för kommunerna att utforma och etablera en idésluss i socialtjänstens ordinarie verksamhet. Kompetensöverföring baseras på Uddevallas iMedTech-erfarenheter av samarbete mellan idégivare, företag, och Entreprenörsarenan. Idéslussens utformning förväntas ta hänsyn till samband och avgränsning mellan kvalitets-och innovationsledning.

Exportfrämjande Intergration

Tillväxtavdelningen i Uddevalla kommun har tagit initiativ till projektet Exportfrämjande Integration, vars mål är att ta till vara på nyanlända personers kunnande och erfarenheter, utveckla deras kompetens och sammanföra dem med svenska exportföretag.

Uddevalla, Strömstad, Trollhättan och Vänersborgs kommuner samarbetar med Arbetsförmedlingen i projektet som finansieras genom Europeiska Socialfonden och pågår fram till Januari 2018.

Deltagare är nyanlända som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsprogram.

De som kommer till Sverige från andra länder idag är företagens rekryteringsbas i framtiden och en resurs som skapar tillväxt.

Kontakt

Anders Brunberg, +46 522‑69 60 61

Avdelningschef

anders.brunberg@uddevalla.se

Tillväxtavdelningen Östergatan 18 a

45130 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00