Buller för dig som företagare

Buller är ett utbrett miljöproblem och den miljöstörning som berör flest människor i Sverige, barn såväl som vuxna. Vanliga källor är väg- och spårtrafik, fläktbuller, ljud från grannar, industrier, byggnadsarbeten, diskotek och konserter.

Som företagare är du ansvarig för ljudmiljön och att ljudnivåerna från din verksamhet inte skadar hörseln för besökare och personal, och inte stör närboende.

Vad gäller?

Miljöbalken styr reglerna för buller. Enligt miljöbalken ska bostäder och lokaler för allmänna ändamål användas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppstår. I miljöbalken finns krav att du som driver en verksamhet ska utföra egenkontroll av din verksamhet.

Din egenkontroll innebär bland annat att du ska veta vilka regler som gäller för just din verksamhet, att du ska veta att boende i närliggande bostäder inte störs av din verksamhet, att du ska skapa en rutin för bullermätningar och andra kontroller och att du ska ha en nedskriven ansvarsfördelning utifrån buller.

Du hittar de riktvärden och allmänna råd som gäller för buller på Folkhälsomyndighetens sida.

Klagomål på buller

Om vi på samhällsbyggnad får in klagomål på buller från din verksamhet, måste du kunna visa att din verksamhet följer reglerna. Börja med att tala med den som störs om vad de störs av och på vilka tider. Därefter förs en dialog med oss på tillsynsmyndigheten om vad ni behöver göra.

När samhällsbyggnad bedömer vilka krav som ska ställas på bullrande verksamheter utgår vi från gällande riktvärden. Vi bedömer även om åtgärden är ekonomiskt och tekniskt rimlig att genomföra.

Samhällsbyggnad är tillsynsmyndighet och kan göra både anmälda och oanmälda tillsynsbesök i verksamheter med höga ljudnivåer då ljudnivåerna kontrolleras. Som tillsynsmyndighet kan samhällsbyggnad kräva att få granska din egenkontroll.

Om du som privatperson blir störd av buller eller har andra frågor kring buller finns mer information om detta under Buller och luftkvalitet.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00