Bygglov

En hållbar samhällsplanering förutsätter att byggandet inte sker planlöst, utan att marken används till det som är lämpligast. Det som byggs ska gärna vara beständigt, säkert, vackert, miljövänligt och tillgängligt för rörelsehindrade. Det är bland annat sådana saker som granskas i bygglovsprocessen och som är reglerad i bygglagstiftningen.

Skälet till att du behöver söka bygglov är alltså att det i de flesta fall är ett lagkrav. Men allt byggande kräver inte bygglov, det finns undantag. Om du ertappas med att ha byggt svart eller gjort något annat otillåtet kan du drabbas av byggsanktionsavgifter som kan bli dyra.

Träffa bygg- och avloppshandläggare

Vi finns på kontaktcenter, måndagar klockan 15.00 – 17.00

Kanske sitter du och skissar på en altan, en tillbyggnad eller en dusch till din sommarstuga? Vi hjälper dig gärna redan i ett tidigt skede för att du så snart som möjligt ska kunna skicka in en ansökan och få ett bygglov eller tillståndsbeslut.

Bild till bygglovsguiden

Miljöaspekter i byggärende

Vid planering inför att bygga om, bygga till, riva eller bygga nytt är det bra att tidigt tänka över de miljöaspekter som kan påverkas. De planerade arbetena kan kräva separat anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken.

 • Strandskydd
  Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vattendrag. På några platser är strandskyddet borttaget och på vissa platser är det utvidgat till upp till 300 meter från strandlinjen. Inom den strandskyddade zonen gäller speciella regler.
 • Naturvård
  Vissa verksamheter kan ha påverkan på naturvärden, miljöbalkens hänsynsregler gäller vid bedömning av verksamheten. Det kan även finnas områden, arter eller biotoper med särskilda bestämmelser.
 • Förorenade områden
  Markföroreningar kan finnas på fastigheten. Vid misstanke om förorening ska miljötillsynsenheten underrättas. Vid påträffande av förorening kan mark eller byggnad behöva undersökas eller saneras innan bygglov kan ges.
 • Vatten & avlopp
  Fungerande vatten- och avloppslösningar är en förutsättning för bygglov. Ett nytt avlopp kräver särskilt tillstånd. 
 • Värmepump
  En berg- eller jordvärmeanläggning kräver anmälan eller tillstånd.  

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00