Avgifter, taxor

Kommunen tar ut avgifter för att kunna handlägga alla anmälningar, ansökningar, samråd och besked enligt bygglovsprocessen.

Den slutliga avgiften beror på flera olika faktorer, till exempel byggnadsverkets storlek(bruttoarea) och hur komplicerat ärendet är. I planlagt område kan det också tillkomma en så kallad planavgift som utgör ersättning för de kostnader kommunen haft i samband med detaljplanens upprättande.

Beslut om förhandsbesked och lov måste kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och underrättelse måste skickas till sakägare. Beslut som följd av så kallad anmälan (till exempel installation av eldstad) behöver dock inte kungöras.

Även om du tar tillbaka din ansökan eller att den blir avvisad kan kommunen ta ut en avgift om handläggning påbörjats. Får du ett negativt besked tas en avgift ut för den handläggning som har gjorts. De flesta av våra beslut kan överklagas av berörda sakägare. En avgift för handläggningen tas ut även om beslutet senare ändras i högre instans.

Exempel på avgifter 2018

Nybyggnad enbostadshus och komplementbyggnad

 

Förutsättningar

Bygglov

Underrättelse och expediering

Startbesked

Inom detaljplan, 50 -129 kvm

7 690

307

8 971

Inom detaljplan, 130 - 299 kvm

10 253

307

11 962

inom detaljplan, 300 - 499 kvm

17 942

307

20 933

utom detaljplan, 50 -129 kvm

9 613

2 443

8 971

utom detaljplan, 130 - 299 kvm

2 564

2 443

11 962

utom detaljplan, 300 - 499 kvm

22 428

2 443

20 933

Vid avvikelse från detaljplan ökar bygglovsavgiften med 20 % samt avgift för grannehörande. Inom detaljplan kan planavgift tillkomma i samband med bygglovet

 

Komplementbyggnad (separat ärende)

 

Förutsättningar

Bygglov

Underrättelse och expediering

Startbesked


inom detaljplan, mindre än 50 kvm

5 447

307

4 806 (utan tekniskt samråd)

Utanför detaljplan, 50 kvm

4 486

2443

4 806 (utan tekniskt samråd)

 

Tillbyggnad

 

Förutsättningar

Bygglov

Underrättelse och expediering

Startbesked

inom detaljplan, mindre än 15 kvm

2 243

307

2 403

inom detaljplan, 16-49

3 631

307

3 204

inom detaljplan 50-129

5 447

307

8 971 (med tekniskt samråd)

utom detaljplan, mindre än 15 kvm

2 804

307

2 403

utom detaljplan, 16-49

4 539

307

3 204

utom detaljplan, 50-129

6 809

307

8 971 (med tekniskt samråd)

 

Anmälan

 

Förutsättningar

Startbesked

Eldstad

1 335

Tillbyggnad (max 15 kvm), attefall

2 403

Komplementbyggnad (max 25 kvm),

3 204

 

Förhandsbesked

 


Besked

Underrättelse och expediering

Positivt

5 340

2 443

Avslag

5 340


Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00