Cisterner

Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2003:24) om oljecisterner gäller för förvaring av eldningsolja, dieselolja och spillolja enligt:

  • Cisterner i mark som rymmer mer än 1 m³
  • Cisterner ovan mark som rymmer mer än 1 m³ men högst 10 m³
  • Cisterner inom vattenskyddsområde som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska

Även om föreskriften inte gäller för din cistern gäller alltid miljöbalken, vilket innebär att all hantering av oljor eller andra kemikalier ska göras på ett sätt att människors hälsa eller miljön inte påverkas.

Anmäl ny cistern                                      

Den som avser att installera en cistern som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrift ska skriftligen informera samhällsbyggnad 6 veckor innan cisternen tas i bruk, annars kan en miljösanktionsavgift komma att utdömas. Detta gäller dock inte för cisterner inomhus kontrollerbara runtom, med rörledningar ovan mark och som har daglig tillsyn.

Krav på besiktning

Återkommande kontroll ska utföras på cisterner var 6:e eller 12:e år beroende på korrosionsskydd. Installationskontroll ska utföras på alla cisterner innan de tas i bruk. Revisionskontroll ska utföras vid större förändringar eller reparationer.

Företag godkända för kontroll av cisterner

Det är endast företag godkända av SWEDAC som får kontrollera och godkänna cisterner. Ring 0771-99 09 00 eller titta på deras webbsida: swedac.se för att ta reda på vilka företag som kan utföra godkända kontroller.

Kontrollrapport

När en cisternkontroll har genomförts ska en kontrollrapport upprättas av besiktningsföretaget och lämnas till den som använder cisterner. Kontrollrapporten ska sedan hållas tillgänglig av den som använder cisternen till dess att cisternen tas ur bruk.

Cistern som tas ur bruk ska anmälas

Cistern och rörledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras, åtgärder ska vidtas för att hindra att cisternen kan fyllas på och en anmälan om detta ska göras till samhällsbyggnad.

Vattenskyddsområde

För cisterner inom vattenskyddsområde finns ytterligare krav som att sekundärt skydd ska finnas. För vissa vattenskyddsområden gäller dessutom tillståndsplikt för förvaring av brandfarlig vätska.

Miljösanktionsavgifter

Enligt miljöbalken ska miljösanktionsavgifter tas ut för följande överträdelser:

  • Ej skriftligen informerat om installation av cistern: 1 000 kronor
  • Ej utfört installationskontroll: 3 000 kronor
  • Ej utfört återkommande kontroll inom angivna tidsintervall: 2 000 kronor

Kontakt

Funktionsbrevlåda Miljö Uddevalla,

miljo@uddevalla.se

Telefon 0522 - 69 73 00

Telefontid 9.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00