Cisterner

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor gäller för hantering av brandfarliga vätskor eller spilloljor:

  • I cisterner i och ovan mark som rymmer mer än 1 m³ samt tillhörande slang- och rörledningar.
  • I mängder om över 250 liter inom vattenskyddsområde.

Med brandfarliga vätskor menas alla vätskor med en flampunkt som inte överstiger 100° C.

Även om föreskriften inte gäller för din cistern gäller alltid miljöbalken, vilket innebär att all hantering av oljor eller andra kemikalier ska göras på ett sådant sätt att människors hälsa eller miljön inte påverkas. För vattenskyddsområden i Uddevalla kommun finns även lokala föreskrifter att förhålla sig till.

Anmäl ny cistern                                      

Den som avser att installera en cistern som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrift ska skriftligen informera samhällsbyggnadsförvaltningen fyra veckor innan installationen påbörjas/cisternen tas i bruk. Om den skriftliga informationen inte inkommit i tid, tas en miljösanktionsavgift ut. Avgiften ligger på 1000 kronor.

Krav på besiktning

Installationskontroll ska utföras på alla cisterner större än 1 m³ samt anslutna rör- och slangledningar innan de tas i bruk. Återkommande kontroll ska utföras på cisterner var 6:e eller 12:e år beroende på korrosionsskydd. Revisionskontroll ska utföras vid större förändringar eller reparationer.

Kontrollerna följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3) om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor.

Företag godkända för kontroll av cisterner

Det är endast företag ackrediterade av Swedac som får kontrollera och godkänna cisterner. Ring 0771-99 09 00 eller gå in på swedac.se för att ta reda på vilka företag som kan utföra godkända kontroller.

Kontrollrapport

När en cisternkontroll har genomförts ska en kontrollrapport upprättas av besiktningsföretaget och lämnas till den som använder cisternen i fråga. Kontrollrapporten ska sedan hållas tillgänglig av den som använder cisternen, och en kopia ska skickas in till tillsynsmyndigheten. I Uddevalla kommun är detta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Cistern som tas ur bruk ska anmälas

Cistern och rörledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras, och anmälas till samhällsbyggnad, så att denna kan bestämma hur cisternen bör tas omhand.

Vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde finns ytterligare krav så som att sekundärt skydd mot läckage och överfyllnad ska finnas vid hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor. Det sekundära skyddet ska för cisterner ovan mark vara i form av en nederbördsskyddad invallning utan anslutning till avlopp. Rörledningar tillhörande cisterner i och ovan mark ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd.

För vissa vattenskyddsområden kan utöver detta även lokala föreskrifter i form av exempelvis anmälnings- eller tillståndsplikt tillämpas för förvaring och hantering av petroleumprodukter eller andra miljöfarliga kemiska produkter. De föreskrifter som gäller för yt- och grundvattentäkter i Uddevalla kommun finns att hitta på kommunens hemsida.

Övergångsbestämmelser

För cisterner och rörledningar som installerats före den 1 juli 2018, som enligt tidigare bestämmelser inte omfattades av krav på sekundärt skydd men som nu gör det, ska innehavaren senast den 1 januari 2022 ha installerat sekundärt skydd enligt Naturvårdsverkets bestämmelser.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00