Djurhållning och lantbruk

Lantbruk och andra djurhållande gårdar kan påverka omgivningen genom buller i form av till exempel fläktar, lukt från både foder, djur och gödsel, samt faunan, till exempel flugor, och i vissa fall möss och fåglar. Dessa störningar går bara delvis att få bort och är därför något som man måste räkna med i viss omfattning kring sådana företag.

Störs din granne?

Ibland kommer djurhållning i konflikt med boende runtomkring. De problem som kan uppstå är till exempel störningar från lukt, flugor och buller från maskiner och fläktar.

Det finns också känsliga individer som kan får problem med allergi. Redan risken för att människor påverkas gör att man bör vidta rimliga åtgärder för att förebygga problemet.

Vid nyetablering av djurstallar eller bostäder finns rekommenderade skyddsavstånd som man ska sträva mot att uppnå. Om man har rejäla skyddsavstånd så minskar risken för att man blir tvingad att förändra sin djurhållning på grund av klagande grannar.

Vad händer om jag anmäler?

Innan du gör en anmälan om klagomål/störning till miljökontoret bör du först samtala med djurägaren. Djurägaren kan vara omedveten om problemet och bör få en chans att rätta till det. I anmälan ska tydligt framgå vem som är djurägare.

Miljökontoret gör en bedömning av din anmälan. Om vi bedömer att en olägenhet föreligger ställs krav på djurägaren/verksamhetsutövaren att vidta åtgärder. En kopia av din anmälan skickas till djurägaren/verksamhetsutövaren som får yttra sig över uppgifterna i din anmälan.

Enligt 36 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska husdjur och andra djur som hålls i fångenskap förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Trots detta kan det uppstå situationer som verkar störande på grund av djurhållningen.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor