Djurhållning och lantbruk

Lantbruk och gårdar med djur kan påverka omgivningen genom buller i form av till exempel fläktar, lukt från både foder, djur och gödsel, samt faunan, till exempel flugor, och i vissa fall möss och fåglar. Dessa störningar går bara delvis att få bort och är därför något som man måste räkna med i viss omfattning kring sådana företag.

Störs din granne?

Redan risken för att människor runt om din gård påverkas av buller, lukt eller kan få allergiska reaktioner gör att du bör vidta rimliga åtgärder för att förebygga problem.

Vid nyetablering av djurstall finns rekommenderade skyddsavstånd till bostäder. Rejäla skyddsavstånd minskar risken för att verksamheten senare tvingas förändra sin djurhållning på grund av klagande grannar.

Vad händer om jag anmäler?

Innan du gör en anmälan om klagomål/störning till miljökontoret bör du först samtala med djurägaren. Djurägaren kan vara omedveten om problemet och bör få en chans att rätta till det. I anmälan ska tydligt framgå vem som är djurägare.

Miljökontoret gör en bedömning av din anmälan. Om vi bedömer att problemet är en olägenhet ställer vi krav på djurägaren eller verksamheten att vidta åtgärder. En kopia av din anmälan skickas till djurägaren eller verksamheten som får yttra sig över uppgifterna i din anmälan.

Enligt 36 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska husdjur och andra djur som hålls i fångenskap förvaras och skötas så att det inte uppstår olägenheter för människors hälsa.

Miljöskydd på lantbruk

Verksamheten på ett lantbruk regleras av en mängd regler. Syftet med reglerna är att bevara djurens hälsa och öka livsmedelssäkerheten men också att minska jordbrukets negativa miljöpåverkan.

Lantbruken påverkar miljön bland annat genom sin hantering av gödsel, kemiska bekämpningsmedel, drivmedel och avfall. Läckage av fosfor och kväve påverkar vattenområden. Fosforläckaget kan innebära att vattendrag växer igen medan kväveläckaget påverkar framförallt algtillväxten i havet. Grundvattnet kan också förorenas av bakterier.

Djurhållare som har mer än 2 men mindre än 10 djurenheter bör göra en mindre riskanalys gällande lukt gentemot grannar, buller och flugor. Djurhållaren bör också kunna redogöra för vilka moment i verksamheten som utgör större risker för människors hälsa och miljö.
Djurhållare som har mer än 10 men mindre än 100 djurenheter innebär ofta en större risk oavsett om den sköts konventionellt eller ekologiskt. Dessa djurhållare bör ha en egenkontroll som fortlöpande uppdateras.

Grundläggande för all gödselhantering är att den ska lagras och spridas på ett miljö- och resursvänligt sätt, som minimerar risk för näringsläckage.Med en större lagringskapacitet kan du lättare styra spridningen till de årstiderna med goda spridningsförhållanden och på så vis utnyttja näringen i stallgödseln bättre.

Lagring

Djurhållare med 3-10 djurenheter ska kunna lagra gödsel under minst 6 månader. 11 djurenheter eller mer ska kunna lagra gödseln i minst 8 månader (10 månader för fjäderfägödsel). Lagring ska ske i täta utrymmen så att inte yt- eller grundvatten förorenas. Urin- och flytgödselbrunnar ska ha täckning samt påfyllning underifrån.

Spridning

Det är viktigt med en balans mellan antal djur i förhållande till spridningsareal. Jordbruksverkets föreskrifter, som länkas till under mer information nedan, reglerar bland annat under vilka perioder på året gödseln får spridas, på vilka marker, samt i vissa fall krav på att gödseln ska myllas ned efter spridningen.

Huvudregeln är att allt avfall ska omhändertas och att inget ska deponeras eller brännas på gården. Hushållsavfall samlas in av kommunen och övrigt avfall ska lämnas till kommunens återvinningscentral Havskuren eller Aröd, för omhändertagande. Farligt avfall behandlas enligt speciella regler.

Rapportera farligt avfall

För alla jordbrukare som i sin verksamhet på något vis producerar farligt avfall ska detta, i och med den nya avfallsförordningen registreras och noteras i portalen hos naturvårdsverket. Farligt avfall hos jordbrukare kan vara överblivet/gamla växtskyddsmedel eller andra bekämpningsmedel, hydrauloljor, uppkomst av till exempel spillolja för hantering och service hos jordbruksfordon.

Naturvårdsverkets information hur du rapporterar farligt avfall»»

Observera att uppgifterna som rapporteras in till avfallsregistret inte ersätter de uppgifter som ska finnas antecknande hos varje verksamhet. Dessa anteckningar måste kunna redovisas på begäran av en tillsynsmyndighet.

Kemiska produkter

Exempel på kemiska produkter är bekämpningsmedel, vissa gödselmedel, målarfärger, lösningsmedel, limmer, oljor och rengöringsmedel med mera.

För dessa produkter ska det finnas säkerhetsdatablad vilka fås av försäljaren av produkterna. Kemiska produkter ska förvaras åtskilda från foder och livsmedel. Produkterna bör vara inlåsta för att förhindra att obehöriga tex barn kommer i kontakt med produkterna. Bekämpningsmedel klass 1 ska alltid förvaras i ett låst utrymme. Utrymmet ska vara utan golvbrunn och golvet ska vara tätt och slätt.

Oljecisterner

Oljeutsläpp kan ställa till stora problem om oljan kommer ut i mark eller vatten. Det är den som äger en cistern till exempel en villaoljetank eller en så kallad farmartank på ett lantbruk, som är ansvarig för att hantering och lagring sker på rätt sätt.

En cistern som står på jordbruksfastigheten ska anmälan till miljökontoret. Även när cisternen tas ur bruk ska det anmälas till miljökontoret. Detta gäller alla cisterner oavsett placering och som har en volym mellan 1-10m³.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor