Lekplatser, underhåll och tillsyn

Det är fastighetsägaren som ansvarar för underhåll och säkerhet på lekplatser. Tillsyn och underhåll ska ske regelbundet för att lekplatsen ska vara säker, tillgänglig och utformad så att olyckor begränsas.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren, exempelvis kommunen, ett bostadsbolag eller en bostadsrättsförening, har ansvaret för att kraven på säkerhet och tillgänglighet uppfylls på en lekplats oavsett om lekplatsen ligger på en gård eller på en förskola.

Tillsyn och kontrollmyndighet

Samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla har tillsyn över kraven i plan- och bygglagstiftningen. Konsumentverket har tillsyn över kraven i produktsäkerhetslagen.

I plan- och bygglagstiftningen finns krav på lekplatser både när det gäller marken och fasta lekanordningar. De krav som är av störst betydelse är kravet på säkerhet vid användning och kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

I produktsäkerhetslagen, PSL, finns krav på säkerhet när det gäller lekredskapen på lekplatser. Lekplatsen som sådan, mark med mera, omfattas däremot inte.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Mer information

Kommunens lekplatser

Lekplatser

Förslag på sidor