Radon, information för företagare

Som fastighetsägare ska du undersöka och säkerställa att radonhalten i fastigheten ligger under riktvärdet 200 Bq/m³. I flerbostadshus byggda med blå lättbetong finns en särskild risk för förhöjda radon­halter. Förhöjda radonhalter kan också bero på att det läcker in radonhaltig luft från marken.

Mätning av radon

När man mäter radon i flerbostadshus kan ett urval av lägenheter mätas för att få en bild av radonläget i fastigheten. Mätning bör göras i alla lägenheter med direkt markkontakt, det vill säga där det inte finns en källare under bostaden. Utöver dessa ska minst 20 procent av resterande lägenheter i varje huskropp mätas.

Radonmätningar bör göras i de lägenheter där byggnadsmaterialet kan antas bidra till en förhöjd radonhalt. Det bör också göras i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten eftersom markradon kan ta sig upp genom sådana utrymmen.      

Mätningarna bör spridas i byggnaden så att minst en mätning, gärna två, görs per trappuppgång och mätning görs i bostäder längst ner och högst upp i varje byggnad. Vid mätningen placeras två mätdosor ut i varje lägenhet.

Mätningen bör pågå i två månader någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april. Radonhalten varierar nämligen ganska kraftigt både under dygnet och med årstiderna. Variationerna beror bland annat på temperatur- och vindförhållanden, hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta du vädrar.

Är du privatperson med frågor om radon?

Information om radon för privatpersoner>>

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor