Ansvar för ett förorenat område

Bestämmelser om ansvar för undersökning och efterbehandling av förorenade områden finns i miljöbalkens 10 kapitel. Lagstiftningen grundar sig på principen att det är förorenaren som betalar.

Ansvar som verksamhetsutövare

I första hand är den verksamhetsutövare som orsakat föroreningen ansvarig för att undersöka och efterbehandla det förorenade området. Detta gäller om den förorenande verksamheten varit i drift efter den 1 januari 1969.

Ansvaret är solidariskt, vilket innebär att om flera förorenande verksamheter med olika ägare har funnits på samma plats kan tillsynsmyndigheten välja att ställa krav mot vem som helst av de ansvariga.

Ansvar som fastighetsägare om man köpt en förorenad fastighet

I andra hand är fastighetsägaren som köper en förorenad fastighet ansvarig, men bara om fastigheten köpts efter den 31 december 1998 och om man då känt till, eller borde ha känt till, att den är förorenad.

Om ansvarig saknas

Om ingen ansvarig finns för det förorenade området kan tillsynsmyndigheten söka statligt bidrag för utredningar och saneringsåtgärder, men möjligheten att få bidrag är mycket begränsad. Bidrag söks via länsstyrelsen och kan ges till så kallade prioriterade objekt.

Prioriteringen av objekt görs först av länsstyrelsen samlat för hela länet. Därefter gör Naturvårdsverket en nationell prioritering och bedömer hur de statliga medel som finns ska fördelas. Det är främst objekt som har riskklass 1 enligt MIFO-metodiken som kan bli aktuella för statligt bidrag. (MIFO=Metodik för Inventering av Förorenade Områden).

Ansvar som fastighetsägare i ett förvaringsfall

Fastighetsägaren kan också bli ansvarig i ett så kallat förvaringsfall. Om avfall, tunnor med kemikalier eller liknande förvaras på en fastighet ses förvaringen som en miljöfarlig verksamhet om den riskerar att skada människor eller miljö. Fastighetsägaren blir då skyldig att vidta de skyddsåtgärder som behövs för att undvika skador till följd av förvaringen. Det kan exempelvis innebära att transportera bort tunnor med kemikalier till godkänd mottagningsanläggning.

Om fastighetsägaren i ett förvaringsfall inte har vidtagit tillräckliga skyddsåtgärder i tid och en skada redan har uppkommit kan fastighetsägaren bli ansvarig för att efterbehandla området.

Fastighetsägarens ansvar i ett förvaringsfall gäller oberoende av när fastigheten förvärvades och finns kvar så länge man äger fastigheten.

Ansvar för den som gör arbeten i förorenade områden

Vid exempelvis grävning, schaktning eller rivning av byggnader i områden där det tidigare har bedrivits verksamhet som kan ha efterlämnat föroreningar finns i de allra flesta fall en risk för ökad spridning av föroreningarna eller att man påverkar hur människor kan exponeras.

Den som bidrar till att öka risken för spridning eller exponering av föroreningar blir ansvarig och betraktas som verksamhetsutövare enbart på grund av detta. Man kan därmed bli ansvarig för att utreda och ta hand om föroreningarna trots att man inte har orsakat den ursprungliga föroreningen.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00