Bensinstation som förorenat område

Under åren 1997-2014 gjorde Svenska Petroleum och Biodrivmedelinstitutet (SPBI) och flertalet drivmedelsbolag i Sverige en gemensam miljösatsning för fastigheter med nedlagda bensinstationer. Verksamheten bedrevs i det gemensamma bolaget SPI Miljösaneringsfond AB, som förkortas SPIMFAB. Man tog sig an fastigheter där försäljningen av drivmedel hade avslutats under perioden 1 juli 1969 - 31 december 1994.

SPIMFAB undersökte cirka 4000 fastigheter och sanerade vid behov föroreningar i jord och grundvatten.

Vid framtida markarbeten inom dessa områden kan det vara bra att känna till att områden som har sanerats av SPIMFAB har endast undersökts och sanerats med avseende på de föroreningar som är branschtypiska för bensinstationer. Om det har funnits någon annan typ av förorenande verksamhet på samma plats måste man räkna med att fastigheten inte är undersökt på ämnen som hör till någon annan bransch och att restföroreningar kan finnas kvar från den eller de andra verksamheter som funnits på platsen.

Det kan också vara bra att känna till att vid en sanering av förorenad mark arbetar man utifrån målsättningen att halterna av olika förorenande ämnen ska ner under en viss nivå. Vilken nivå man sanerar ner till beror på vad marken ska användas till. Det finns nivåerna "Mindre Känslig Markanvändning" (MKM), som gäller för bland annat industrimark, och "Känslig Markanvändning" (KM), som gäller för bostäder, daghem, skolor och liknande.

En plats som har sanerats för markanvändningen industrimark, det vill säga till nivån MKM, kan även efter sanering innehålla föroreningshalter som innebär att det inte går att bygga exempelvis bostäder eller daghem på området utan att först göra en ytterligare sanering. I ett sådant fall krävs ny provtagning och ny sanering, som är anpassad till att marken ska få ny användning. Man måste komma ner till föroreningshalter som motsvarar nivån KM.

Det finns också platser där föroreningssituationen efter sanering ner till nivån MKM är sådan att det ändå inte fungerar att ändra till ny markanvändning, även om man gör ytterligare sanering. I sådana fall får man acceptera att marken inte kan få ny användning. Så kan det exempelvis vara där man har haft industrier som under lång tid har hanterat stora mängder kemikalier med mycket hög farlighet.

Kontakt

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00