Databas över förorenade områden - EBH-stödet

Länsstyrelsens databas EBH-stödet* är en nationell databas, där förorenade områden i hela landet registreras. Här finns både områden där undersökningar visat på föroreningar och områden som är potentiellt förorenade, det vill säga där det funnits någon industriverksamhet som tillhör en bransch som man vet skulle kunna orsaka föroreningar.

Områden identifieras och inventeras enligt den så kallade MIFO-metodiken (Metodik för Inventering av Förorenade Områden). Arbetet utgår från Naturvårdsverkets branschlista. Huvudsyftet med databasen är att den ska vara ett stöd för miljömyndigheterna att prioritera inom arbetet med förorenade områden.

Det finns fyra riskklasser:

  • Klass 1 - Mycket stor risk
  • Klass 2 - Stor risk
  • Klass 3 - Måttlig risk
  • Klass 4 - Liten risk

Ett område som har sanerats kan i stället för riskklass få en så kallad preciserad status efter åtgärd, som anger vilket slags markanvändning som saneringen har anpassats för.

Att en fastighet saknas i EBH-stödet betyder inte att området inte kan vara förorenat. Länsstyrelsen har under många år registrerat förorenade områden från nedlagda industrier, men ny information tillkommer fortfarande efter hand och databasen uppdateras löpande.

 

*EBH- stödet är förkortning för efterbehandlingsstödet.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00