Förorenade byggnader

Vid planering för att bygga om, bygga till, riva eller bygga nytt är de viktigt att ta reda på om det kan finnas föroreningar inom fastigheten som kan påverkas av de planerade arbetena. Detta gäller både i marken under och omkring befintliga byggnader, och i själva byggnaderna.

Tidigare kemikalieförråd i äldre industribyggnad.

Tidigare kemikalieförråd i äldre industribyggnad.

Problem med förorenat byggnadsmaterial och föroreningar i inomhusmiljön är till exempel vanligt när ny verksamhet ska startas i gamla industrilokaler eller när industribyggnader ska rivas.

Gamla industribyggnader kan ligga i attraktiva lägen eller kan ha kulturhistoriska värden som gör att man vill bevara dem. När en byggnad som tidigare använts för industriverksamhet omvandlas till bostäder, daghem, kontor eller offentliga lokaler ställer det högre krav på inomhusmiljön än vad den tidigare användningen gjorde. Genom provtagningar och analyser kan man bedöma vilka åtgärder som behövs för att byggnaden ska klara de nya kraven.

Risken med föroreningar i byggnader är dels att de kan ge hälsoproblem för människor som ska bo och/eller arbeta där, och dels att föroreningarna kan spridas vidare till den omgivande miljön. Det är också arbetsmiljörisker för dem som arbetar med en rivning, ombyggnation eller liknande, om man inte vet om att byggnaden är förorenad och kan använda rätt skyddsutrustning. Därför är det viktigt att undersöka och åtgärda förorenade byggnader.

Anmäl sanering och informera om upptäckt av förorening

Innan en sanering startas ska den anmälas till tillsynsmyndigheten. Om du inte vet om länsstyrelsen eller kommunen är tillsynsmyndighet, kontakta gärna enheten miljötillsyn via kommunens kontaktcenter. Den som äger eller brukar en fastighet är dessutom skyldig att genast informera tillsynsmyndigheten om en förorening upptäcks inom fastigheten. Detta gäller även om det är känt att fastigheten är förorenad.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00