Förorenade områden, båtuppställningsplatser

Det finns ofta föroreningar i marken vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. På båtuppställningsplatserna har man utfört underhåll av fritidsbåtar och det kan ha förekommit verskamhet som kan ha orsakat föroreing av marken. Det kan vara underhåll av båtskrov, konservering av motorer i glykol eller tjärning av träbåtar. Nya tekniker omfattar teflon, nanoteknik och mikroplaster och nyare båtbottenfärger har konstaterats släppa ifrån sig mikroplaster.

Krav på miljötekniska markundersökningar har ställts på fyra båtuppställningsplatser i Uddevalla, varav tre har riskklass 1.

Föroreningar

Båtbottenfärger ska förhindra påväxt på båten och innehåller därför ämnen som är giftiga och finns kvar länge. Vilka ämnen som ingått i båtbottenfärg har varierat genom åren. Exempel på föroreningar som kan finnas vid båtuppställlningsplatser är metaller som koppar, zink och bly, PCB, organiska tennföreningar, diuron och Irgarol. Ämnen från båtbottenfärger kan förekomma på platsen även lång tid efter att användningen upphörde och tillförseln av ämnena kan fortgå så länge som äldre färger förekommer på båtskroven.

Kommunens roll

Kommunen genomför tillsyn på båtuppställningsplatser i Uddevalla.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor