Förorenade områden, Esperöds kvarn och såg

I området har det legat två sågar och en kvarn på båda sidor om Bäveån. Verksamheterna var igång mellan ungefär 1594 och 1964. På nyårsnatten 1964/1965 brann Esperöds kvarn och såg ner. I marken kan föroreningar från verksamheten finnas kvar, det skulle exempelvis kunna röra sig om metaller (som arsenik, koppar eller kvicksilver), metylkvicksilver, pesticider eller petroleumprodukter. Uddevalla kommun äger idag fastigheten.

Området är betraktat som Riskklass 2 - Stor risk.

Kommunens roll

Esperöds kvarn och såg är en del i kommunens arbete att på eget initiativ gå igenom tidigare okända förorenade områden, och söka pengar för undersökningar i de områden där de verksamheter som förorenat inte längre finns kvar.

Uddevalla kommun är huvudman i projektet, som sökt bidrag för förstudie men ännu inte fått beviljat bidrag. Kommunen kommer att fortsätta söka bidrag för att kunna undersöka området vidare.

Förslag på sidor