Förorenade områden, Esperöds kvarn och såg

I området har det legat två sågar och en kvarn på båda sidor om Bäveån. Verksamheterna var igång mellan ungefär 1594 och 1964. På nyårsnatten 1964/1965 brann Esperöds kvarn och såg ner. I marken kan föroreningar från verksamheten finnas kvar, det skulle exempelvis kunna röra sig om metaller (som arsenik, koppar eller kvicksilver), metylkvicksilver, pesticider eller petroleumprodukter. Uddevalla kommun äger idag fastigheten. Friluftslivsområde med känslig natur och bostäder i närheten.

Området är betraktat som Riskklass 2 - Stor risk.

Kommunens roll

Esperöds kvarn och såg är en del i kommunens arbete att på eget initiativ gå igenom tidigare okända förorenade områden, och söka pengar för undersökningar i de områden där de verksamheter som förorenat inte längre finns kvar.

Uddevalla kommun är huvudman i projektet, som sökt bidrag för förstudie.

Nu har kommunen fått 300 000 kronor i bidrag från Länsstyrelsen för att genomföra en översiktlig miljöteknisk markundersökning, en så kallad förstudie.

Hösten 2022 fick samhällsbyggnad uppgifter om att den verksamhet som bedrivits under mitten av 1900-talet sannolikt inte omfattat doppning samt betning. Samhällsbyggnad i samråd med länsstyrelsen i Västra Götalands län har dock beslutat för att gå vidare med översiktliga undersökningar. Detta utifrån den långa verksamhetshistoriken.

Svartvit bild från förr över Esperöds kvarn och såg samt Bohusläns regemente från sydost.

Vy över Esperöds kvarn och såg samt Bohusläns regemente från sydost.

Förslag på sidor