Förorenade områden, Katrinedals pappersbruk

I området har både pappersbruk (1833-1940) och senare kemtvättverksamhet bedrivits. Byggnaderna brann ner i början av 2000-talet. På fastigheten finns i nuläget en stor parkering och en byggnad som inhyser bland annat en bilverkstad. Bäveån finns i närområdet och fastigheterna ligger inom Köperödssjöarnas vattenskyddsområde vilket gör att markens skyddsvärde bedöms som högt.

Området är betraktat som Riskklass 1 - Mycket stor risk .

Påträffade föroreningar

Under 2019 genomfördes en översiktlig miljöteknisk markundersökning en så kallad förstudie vid det f d pappersbruket. Vid undersökningen påträffades flera föroreningar med mycket hög farlighet: bly, kvicksilver, klorbensener, dioxin, bekämpningsmedel, PCB, PAH-M och PAH-H. De föroreningar som påträffades i de högsta halterna var bly, PAH-H, PCB och kvicksilver. Den förorening som påträffades i de högsta halterna i grundvattnet var bensen men där fanns också arsenik och tetrakloretylen.

Åtgärder

Under 2011 genomfördes en utredning med inriktning på föroreningar som kunde knytas till kemtvättsverksamheten. En förstudie genomfördes under 2019 efter att bidrag fåtts från Naturvårdsverket med inriktning på att undersöka föroreningar efter pappersbruksverksamheten. I förstudien föreslås fortsatta undersökningar för att kartlägga inomhusluft, dricksvatten, grundvatten och avgränsning samt bedömning av belastningen på Bäveån.

Under 2022 har kommunen beviljats ytterligare statligt bidrag på 600 000 kronor och en huvudstudie kommer att genomföras i området under sommaren. En huvudstudie innebär fördjupade undersökningar och utredning vilka åtgärder som krävs för att vid behov sanera området.

Kommunens roll

De tidiga undersökningarna gjorts är en del i kommunens arbete att på eget initiativ gå igenom tidigare okända förorenade områden, och söka pengar för undersökningar i de områden där de verksamheter som förorenat inte längre finns kvar.

Under 2022 har kommunen fått beviljat anslag från Naturvårdsverket för att gå vidare och genomföra en huvudstudie. Uddevalla kommun är huvudman för projektet.

Bild från förr där man ser Katrinedals pappersbruk och hur den stora tegelbyggnaden såg ut

Förslag på sidor