Förvaras kemikalier eller avfall på din fastighet?

När avfall eller kemikalier endast förvaras på fastigheten, utan att vara del av någon pågående verksamhet, ses ändå förvaringen som en miljöfarlig verksamhet om den riskerar att skada människor eller miljö. Det kan till exempel handla om deponier, avfallshögar eller kemikalier som förvaras i tunnor, cisterner eller tankar.

Kemikalier i tunnor.

Foto Urban Lindqvist Länsstyrelsen.

Juridiskt räknas detta som en pågående miljöfarlig verksamhet, och marken anses då användas på ett sätt som kan skada omgivningen. Enligt lagen kan då fastighetsägaren få krav på sig att vidta de skyddsåtgärder som behövs för att undvika att föroreningen sprids och för att miljö och hälsa ska skyddas. Detta kan exempelvis innebära krav att transportera tunnor med spillolja till en godkänd behandlingsanläggning.

Om fastighetsägaren i ett förvaringsfall inte har gjort tillräckliga skyddsåtgärder i tid och en skada redan har uppkommit kan fastighetsägaren bli ansvarig för att efterbehandla området.

Fastighetsägarens ansvar i ett förvaringsfall gäller oberoende av när fastigheten förvärvades och finns kvar så länge man äger fastigheten.

Läs mer om ansvar för ett förorenat område

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00