Miljömålen är grunden för arbetet med de förorenade områdena

Riksdagen har antagit sexton nationella miljömål, som ligger till grund för arbetet med miljö och hälsa i samhällsplaneringen i hela landet. Det finns ett flertal mål som har koppling till arbetet med förorenade områden, men ett av de viktigaste i detta sammanhang är att skapa en giftfri miljö i Sverige. Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö innebär att det till år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier.

Det är Kemikalieinspektionen som har det övergripande ansvaret för att driva på utvecklingen och lämna förslag på hur en giftfri miljö ska bli möjlig att nå. De nationella miljömålen kan också brytas ner i mer konkreta mål på regional nivå för länet och på lokal nivå för kommunen.

I Västra Götalands län finns regionala så kallade tilläggsmål. De som mest direkt gäller förorenade områden anger årtal när alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa eller miljön ska vara åtgärdade.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00