Vem är tillsynsmyndighet?

Det finns tre olika tillsynsmyndigheter för förorenade områden: länsstyrelsen, kommunen och försvarsinspektören för miljö och hälsa.

 • Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över förorenade områden som kommer från verksamheter som har varit eller är tillståndspliktiga och som varit i drift efter den 1 januari 1969 om inte kommunen har tagit över det ansvaret.
 • Försvarsinspektören för miljö och hälsa är tillsynsmyndighet över förorenade områden där förorening har orsakats av försvarets verksamheter.
 • Kommunen är tillsynsmyndighet över alla andra förorenade områden, inklusive de som orsakats av verksamheter som lagts ned före den 1 juli 1969.

Det är tillsynsmyndighetens uppgift att ställa krav på den som är ansvarig att undersöka och vid behov efterbehandla ett förorenat område. Det är också till tillsynsmyndigheten du ska vända dig om du upptäcker en förorening eller vill göra ett arbete i ett förorenat område.  

Debitering för kommunens tillsyn

Kommunfullmäktige har beslutat om taxa för kommunens tillsynsarbete. Miljötillsynsenheten debiterar för den tid som läggs ner för handläggning av ärendet och den tillsyn som bedrivits på plats.

Vilken tillsynsmyndighet gör vad?

Länsstyrelsens ansvar

 • Regional samordning, planering och prioritering för länet.
 • Att vara tillsynsmyndighet och att se till att undersökningar och åtgärder påbörjas för de områden där länsstyrelsen har eller har haft tillsynen.
 • Fördela statliga bidrag från Naturvårdsverket inom länet.
 • Tillsynsvägledning till länets kommuner.
 • Inventering av förorenade områden enligt MIFO* på platser där verksamheten lagts ner.
 • Inventering av förorenade områden enligt MIFO* vid pågående verksamheter där länsstyrelsen har tillsynen.

Kommunens ansvar

 • Efterbehandlingsarbetet på lokal nivå, i den egna kommunen.
 • Att efterbehandlingsfrågorna beaktas vid beslut om markanvändning och fysisk planering.
 • Att vara tillsynsmyndighet och att se till att undersökningar och åtgärder påbörjas på anläggningar som inte varit tillståndspliktiga, eller där kommunen tagit över tillsynen enligt miljöbalken.
 • Inventering av förorenade områden enligt MIFO* vid pågående verksamheter där kommunen har tillsynen.
 • Huvudmannaskap för efterbehandlingsprojekt finansierade av statliga bidrag. 

Försvarsinspektören för miljö och hälsas ansvar

 • Att vara tillsynsmyndighet över förorenade områden som är orsakade av Försvarsmaktens verksamhet.


*MIFO-Metodik för Inventering av Förorenade Områden

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00