Hiss, rulltrappa

Hissar, liftar, rulltrappor och liknande ska besiktas regelbundet. På grund av de allvarliga konsekvenser som kan uppstå vid fel och brister på hissar och andra motordrivna anordningar är kraven på dessa högre jämfört med andra installationer och anordningar.

Ansvar för besiktningen

Det är du som fastighetsägare, eller den som annars ansvarar för hissen, rulltrappan eller anordningen som ansvarar för att besiktning görs av ett ackrediterat kontrollorgan, med rätt tidsintervall. Det är också ditt ansvar att eventuella fel och brister åtgärdas omgående.

Det finns ett fastställt besiktningsintervall för hissar, rulltrappor och andra anordningar. Hissar ska vanligtvis besiktas varje år.

Mer information om besiktning på Boverkets hemsida>>

Installera ny hiss eller göra ändringar i befintlig hiss

Om du ska installera en ny eller göra ändringar i en befintlig hiss behöver du göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden och invänta startbesked.

Tillsyn av hissar

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn av hissar i Uddevalla. En fastighetsägare som inte låtit utföra hissbesiktning i tid kan föreläggas att utföra besiktningen. Ifall det framgår av ett protokoll att hissen har brister kan ägaren föreläggas att åtgärda bristerna.

Om en hiss blir underkänd

Om en hiss blir underkänd vid en besiktning skickar besiktningsorganet en kopia till samhällsbyggnadsnämnden. Fastighetsägaren får då ett föreläggande om att vidta åtgärder alternativt förbud att fortsätta använda hissen eller liften. En byggsanktionsavgift tas då också ut.

Förslag på sidor