Köldmedier

Köldmedia finns bland annat i kylskåp, kylboxar, frysar, brandsläckare, värmepumps- och luftkonditionsanläggningar. Köldmedian används för att omvandla kyla till värme eller tvärt om.

Köldmedier bryter ner ozonskiktet och har en negativ påverkan på växthuseffekten. För att minska utsläppen av växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ställs särskilda krav på dig som är verksamhetsutövare för en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller köldmedia.

Benämningar

Man kan dela upp köldmedier framförallt i tre grupper:

  • HFC – köldmedierna innehåller fluor och väte. Dessa skadar inte ozonskiktet, eftersom de inte innehåller klor, men däremot är de starka växthusgaser.
  • HCFC – köldmedierna innehåller klor, fluor och väte. Dessa kallas för mjuka freoner och har en kortare livslängd än gruppen CFC. HCFC är förbjudet i utrustning som innehåller mer än 3 kg. I utrustning som innehåller mindre än 3 kg får den användas, men inte fyllas på med nytt HCFC-köldmedium.
  • CFC – köldmedierna innehåller klor och fluor. Dessa kallas även för freoner och är mycket långlivade. CFC är numera förbjudna att använda.

Återkommande läckagekontroll

Utrustning som innehåller en köldmediemängd motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer omfattas av krav på återkommande läckagekontroll. För information om vilka krav som gäller för läckagekontroll se länk nedan.

Årlig rapportering

Den som är operatör, det vill säga har det faktiska tekniska ansvaret för en anläggning, ska lämna in en årsrapport om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i anläggningen. Det är de aggregat som innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer som räknas in i totalsumman. Rapporten ska lämnas in till miljökontoret på kommunen senast den 31 mars året efter.

Blankett för årsrapport finns hos ackrediterade kylföretag. Årsrapporten ska vara korrekt ifylld och undertecknad av operatören eller försedd med operatörens elektroniska namnteckning. För information om vad årsrapporten ska innehålla se länk nedan.

Nyinstallation/Konvertering

Innan nyinstallation eller konvertering av stationär utrustning som innehåller en köldmediemängd motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska miljökontoret på kommunen informeras. Informationen ska skickas i så god tid innan installationen/konverteringen att samråd om utformning och miljöpåverkan kan hållas med miljökontoret.

Skrotning av aggregat

Om du ska skrota din köldmedieutrustning måste du tänka på att skrotning av utrustning endast får utföras av en ackrediterad kylfirma. I samband med den årliga rapporteringen ska skrotade aggregat redovisas.

Miljösanktionsavgift

Om du inte följer lagstiftningen kan samhällsbyggnadsnämnden besluta om miljösanktionsavgift enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Bland annat ska beslut om miljösanktionsavgift fattas om kontrollrapporten lämnas in för sent, om kontroll inte utförs, om register inte förs över utrustningen eller om miljökontoret inte informerats före nyinstallation/konvertering. Avgiften tillfaller staten. Dessutom tillkommer avgift för handläggning av miljösanktionsavgiften.

Årsrapporten skickas till

Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad, Miljökontoret
Varvsvägen1
451 81 Uddevalla

eller samhallsbyggnad@uddevalla.se

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor