Köldmedier

Ett köldmedium är ett ämne som kan transportera värme från en kallare plats till en varmare. Köldmedium fungerar som en energibärare i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar.

För att minska utsläppen av växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ställs särskilda krav på dig som är verksamhetsutövare för en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller fluorerade växthusgaser, F-gaser.

Återkommande läckagekontroll

Utrustning som innehåller en köldmediemängd motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer omfattas av krav på återkommande läckagekontroll. För information om vilka krav som gäller för läckagekontroll se länk nedan.

Årlig rapportering

Årsrapport ska lämnas in till samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 31 mars för anläggningar innehållande en sammanlagd mängd f-gaser motsvarande minst 14 ton koldioxidekvivalenter. Årsrapporten skall omfatta föregående kalenderår. Blankett för årsrapport finns hos ackrediterade kylföretag. Årsrapporten ska vara fullständigt ifylld och undertecknad av operatören. För information om vad årsrapporten ska innehålla se länk nedan.

Nyinstallation/Konvertering

Innan nyinstallation eller konvertering av stationär utrustning som innehåller en köldmediemängd motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska samhällsbyggnadsförvaltningen informeras. Informationen ska skickas i så god tid innan installationen/konverteringen att samråd om utformning och miljöpåverkan kan hållas med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Skrotning av aggregat

Om du ska skrota din köldmedieutrustning måste du tänka på att skrotning av utrustning endast får utföras av en ackrediterad kylfirma. I samband med den årliga rapporteringen ska skrotade aggregat redovisas.

Miljösanktionsavgift

Om du inte följer lagstiftningen kan samhällsbyggnadsnämnden besluta om miljösanktionsavgift enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Bland annat ska beslut om miljösanktionsavgift fattas om kontrollrapporten lämnas in för sent, om kontroll inte utförs, om register inte förs över utrustningen eller om samhällsbyggnadsförvaltningen inte informerats före nyinstallation/konvertering. Avgiften tillfaller staten. Dessutom tillkommer avgift för handläggning av miljösanktionsavgiften.

Årsrapporten skickas till

Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
Varvsvägen1
451 81 Uddevalla

eller samhallsbyggnad@uddevalla.se

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00