Avgifter

Tillsyn och kontroll av verksamheter och arbetet med att pröva tillstånd ska inte bekostas av oss alla i samhället, utan av företaget eller personen som söker tillstånd eller som är föremål för tillsyn eller kontroll.

Det är riksdagen som har slagit fast att tillsyn och prövning enligt miljöbalken samt kontroll enligt livsmedelslagstiftningen ska bekostas av avgifter. Därför måste kommunen ha en egen taxa som kommunfullmäktige har beslutat om. Taxan ska vara så rättvis som möjligt och är därför utformad så att en verksamhet som utgör hög risk får betala mer än den som utgör lägre risk.

Det finns tre sorters avgifter:

 • Timavgift
 • Årlig avgift
 • Fast avgift

Timavgift

För företag eller privatpersoner tas en avgift för tillsyn ut i samband med tillsynsarbete enligt en timtaxa, utifrån hur lång tid ärendet tar. Avgiften ska täcka det mesta av de kostnader som kommunen har för detta arbete. En mindre del av tillsynsarbetet betalas med skattepengar. Utöver tid för eventuellt besök räknas förarbete, rapportskrivning, uppföljning och registrering liksom resor till och från besöket in i tiden. Avgift tas ut för varje påbörjad kvart handläggningstid. Timavgift tas exempelvis för ärende som:

 • Anmäla kompost
 • Ändra en befintlig verksamhet
 • Tillsyn övrigt
 • Klagomål
 • Extra offentlig kontroll av livsmedelsanläggning, besök utöver den årliga kontrolltiden

Miljöärenden:

 • Avgift per timme: 985 kronor

Livsmedelsärenden:

 • Avgift per timme: 933 kronor

Årlig avgift

De flesta företag som har återkommande besök från samhällsbyggnad, betalar en fast årlig avgift, för kommunens tillsyn och kontroll. Årsavgiften ska motsvara det genomsnittliga, årliga tillsynsbehovet för verksamheten. Utöver tid för eventuellt besök, räknas förarbete, platsbesök, uppföljning och registrering liksom resor till och från besöket in i tiden. Storleken på avgiften beror också på vilka risker det finns i verksamheten. Större risker innebär mer behov av tillsyn och kontroll och medför en högre avgift.

Företag bör få regelbundna besök, helst inte längre än tre år mellan varje besök. Den årliga avgiften anpassas så att den blir jämnt fördelad över åren. Det innebär att företaget kan få en årlig avgift även de år tillsynsbesök inte sker.

Årsavgiften fastställs i ett beslut som skickas till verksamhetsutövaren. Beslutet grundas på de uppgifter samhällsbyggnad har om verksamheten. Avgiften kan årligen öka med en procentsats motsvarande förändring i konsumentprisindex eller ändras om kommunfullmäktige fattar beslut om ny timavgift.

Miljöärenden:

 • Årlig avgift beräknas utifrån timavgift på: 985 kronor

Livsmedelsärenden:

 • Årlig avgift beräknas utifrån timavgift på: 1 103 kronor

Förändrad årsavgift utifrån risk- och erfarenhetsbedömning

I taxan finns ett system för erfarenhetsbedömning.

Erfarenhetsbedömning är ett sätt att bedöma hur företag sköter sin verksamhet utifrån risker att påverka miljö och hälsa. Genom erfarenhetsbedömning kan verksamheter utan brister (avvikelser) med tiden sänka sin årsavgift, medan verksamheter med brister får betala för den extra tillsynstid som bristerna medför.

Syftet är att avgiften ska bli mer rättvis, eftersom de företag som kräver större tillsynsinsatser också får högre avgift. Ännu viktigare är kanske att den uppmuntrar till ett bra miljöarbete!

Fast avgift

För prövning av beslut som fattas av samhällsbyggnad finns en fast avgift baserad på den tid man erfarenhetsmässigt vet att den sortens beslut vanligtvis tar. Avgiften ska täcka de kostnader som kommunen har för detta arbete.

Vanliga fasta avgifter

Åtgärd

 

Kronor

 

Dispens för kompostering

 

493

 

Starta verksamhet med hygienisk behandling med påtaglig risk för smitta, ex tatuering.

 

3 940

 

Strandskyddsdispens

 

7 880

 

Installera sluten tank

 

3 940

 

Installera avlopp med utsläpp till mark/vatten

 

7 880

 

Installera kretsloppslösning

 

6 895

 

Inventering av avlopp

 

2 955

 

Registrera livsmedelsanläggning

 

933

 

Anmäla värmepump


1 970


 

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00