Egenkontroll

Egenkontroll är ett verktyg för att se till att man lever upp till miljöbalkens grundläggande krav och att hälso- och miljöproblem motverkas eller förebyggs.

Det generella kravet på egenkontroll enligt miljöbalken gäller alla verksamheter som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett mer preciserat krav på egenkontroll finns för tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter i förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Egenkontroll enligt miljöbalken ställer krav på verksamhetsutövare att:

1. Planera!
Skaffa sig kunskap om verksamhetens miljöpåverkan och klargöra ansvarsfördelning när det gäller verksamhetens miljöarbete

2. Genomföra!
Upprätta rutiner för att kontrollera och riskbedöma verksamhetens miljöpåverkan och genomföra åtgärder för att minska miljöpåverkan

3. Följa upp!
Följa upp att egenkontrollen fungerar och rapportera avvikelser

4. Förbättra!
Förbättra egenkontrollen kontinuerligt genom att uppdatera rutiner och kontroller.

Det är företaget eller den som utför en åtgärd som ska visa att man arbetar för att minska sin miljöpåverkan och att man har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Egenkontroll för c-verksamhet

Egenkontroll för C-verksamheter.pdf
Ikon dokument/fil

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll fastighetsägare.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00