Livsmedelskontroll och miljötillsyn 2020

Vi som arbetar med livsmedelskontroll och miljötillsyn arbetar varje dag för bättre miljö och hälsa och säkra livsmedel i Uddevalla. Vi vill gärna berätta mer om vår verkamhet och vad vi gjort under senaste tiden.

Corona-året, 2020 var ett speciellt år för oss som jobbar med tillsyn. Vi har fått anpassa oss och använda nya metoder med målet att genomföra den tillsyn som under rådande omständigheter bedömts kunna ske säkert. Med facit i hand lyckades vi hålla igång den regelbundna verksamheten tillfredsställande, med hjälp av anpassningsbara medarbetare, nya digitala verktyg, och tillmötesgående verksamhetsutövare.

Livsmedel

Du ska kunna känna dig trygg när du handlar livsmedel i affären eller äter på restaurang. Därför gör vi regelbundna kontroller på alla våra livsmedelsverksamheter. Det blir runt 500 kontroller per år där vi säkerställer att livsmedel hanteras säkert.

Vad har vi fokuserat på i livsmedelskontrollen under 2020?

Vi har gjort 541 livsmedelskontroller under året, där merparten var planerade, återkommande besök. Några av besöken var oplanderade och händelsestyrda, vilket innebär att vi åker ut för att kontrollera efter att någon ringt in en anmälan.

Utöver den vanliga tillsynen fick vi lägga till en ny sorts tillsyn: Trängselkontrollen. Under året gjordes ett hundratal sådana kontroller på kommunens serveringsställen. Under sommaren trädde en ny, tillfällig lag i kraft som innebär att vi fick befogenhet att meddela beslut om förelägganden och möjlighet att tillfälligt stänga serveringsställen som gör för lite för att minska risker för trängsel. Vi har inte behövt fatta några sådana beslut i Uddevalla under året.

Utöver trängselkontroll och vanlig regelbunden livsmedelskontroll har vi i fokuserat lite extra på: 

 • Dricksvattenanläggningar och reservoarer för dricksvatten
 • Hur rengöringen fungerar i köken
 • Avfall och skadedjur
 • Kaffe hos importörer

Naturvård

Allemansrätten och strandskyddet ger dig möjlighet att röra dig fritt i naturen, och utefter våra stränder. Vårt uppdrag är att följa upp att strandskyddsreglerna efterlevs och ingen inskränker på din rättighet att vistas i naturen.

Vad har vi fokuserat på under 2020 inom naturvård?

Under året har vi fortsatt med tillsyn av olovliga åtgärder i strandskyddat område. För att öka kunskapen om strandskydd har vi uppdaterat hemsidan och gjort en blankett anpassad för den som vill lämna in en förfrågan eller ett klagomål på åtgärder i strandskyddat område.

Vår information om strandskydd>>

Vatten och avlopp

Avloppsvatten måste renas för att inte förorena badvatten, intilliggande brunnar eller ge otrevlig lukt. Vi genomför ett långsiktigt arbete med att gå igenom alla kommunens runt 6000 avlopp för att alla ska rena sitt toalettvatten på ett bra sätt.

Vad har vi fokuserat på under 2020 inom avloppstillsyn?

Under året har vi följt upp de områden som nu fått erbjudande om att koppla på sig till det kommunala avloppsnätet. De fastigheter som haft dåliga egna avlopp måste nu koppla sig till det kommunala nätet så att utsläpp av dåligt renat avloppsvatten upphör. Vi har dessutom varit ute hos fastighetsägare som på senare år installerat minireningsverk för att kontrollera att dessa sköts så att reningen fungerar. Vi har också fortsatt den områdesvisa kontrollen av äldre avlopp hos fastighetsägare. I samband med sådan kontroll ställer vi krav på att avlopp som renar toalettvatten för dåligt måste göras om.

För att öka kunskapen om avlopp har vi uppdaterat vår hemsida med mer information om tillsyn och också gjort en film med informationen som brukar ges vid informationsmöten inför tillsyn i områden. Under det föregående Corona-året hölls inga informationsmöten, men nu kan den som vill se vår information digitalt istället.

Information om avloppstillsyn>>

Förorenade områden

I marken kan det dölja sig föroreningar långt efter att exempelvis en gammal industri eller bensinstation försvunnit. Vi arbetar för att områden ska undersökas och saneras av den som orsakat föroreningarna, så att marken i Uddevalla i möjligaste mån ska kunna användas till det den är lämplig för och inte behöva begränsas av eventuell föroreningsproblematik. Arbetet med att ställa krav på undersökning är ett stort och långsiktigt arbete som kan pågå under flera år, där det ingår att utreda vem som är ansvarig för föroreningarna på platsen.

Vad har vi fokuserat på under 2020 inom förorenade områden?

Vi har beviljats bidrag från Naturvårdsverket för undersökning av föroreningssituationen vid Lyckornas kvarn och Bassholmen. Detta är två områden som behöver undersökas med avseende på föroreningar där det inte finns kvar någon ansvarig som kan ta ansvar för kostnaderna. Vid Lyckornas kvarn har kvarnverksamhet bedrivits och vid Bassholmen har olika miljöfarliga verksamheter såsom varv, mekanisk verkstad, slip, smedja och gjuteri bedrivits tidigare.

Vi har påbörjat arbetet med att ställa krav på undersökning av föroreningssituationen vid tre av de största båtuppställningsplatserna i kommunen. Detta arbete är extra angeläget att komma igång med eftersom båtuppställningsplatser både ofta är kraftigt förorenade och belägna i känsliga kustnära miljöer. Vi fortsätter också med att ställa krav på undersökning av föroreningssituationen vid cirka 20 drivmedelsanläggningar.

Hälsoskydd

Skolbarn ska kunna gå på en ren toalett under skoldagen, och du som inte röker ska inte behöva störas av röklukt på allmän plats. Vi gör tillsyn på bland annat skolor, frisörer, tatuerare och andra verksamheter som vid besök kan påverka din hälsa på ett skadligt sätt.

Vad har vi fokuserat på under 2020 inom området hälsoskydd?

Vi har gjort helt ny sorts tillsyn på skolor för att kontrollera att det finns ett tillräckligt antal toaletter som hålls rena. Det har visat sig att för få och för smutsiga toaletter är ett stort problem för skolbarn som försöker att hålla sig utan att gå på toaletten under skoldagen. Detta problem vill vi förebygga med den nya kontrollen.

Vi har fokuserat lite extra på:

 • verksamheter som sticker eller skär hål i kunders hud, (tatuerare, akupunktur, microblading och microneedling med mera),
 • ägare till hyresfastigheter för att kontrollera bland annat hur sophanteringen sköts,
 • kyltorn för att förebygga legionella.

För att öka kunskapen har vi gjort flera informationsutskick till verksamheter bland annat med information om höga ljudnivåer, till yrkesmässiga hygieniska verksamheter och vi har informerat om handtvätt på vår hemsida.

Under året har dessutom Länsstyrelsen gjort ett tillsynsbesök hos oss för att kontrollera hur vi sköter oss gällande tillsyn på rökfria miljöer. Efter det besöket var Länsstyrelsen nöjda och vi fick ingen anmärkning. Vi gör tillsyn på våra skolor och förskolor vartannat år med tanke på rökfria miljöer och andra miljöer som ska vara rökfria besöker vi om vi får in klagomål eller vid annat behov.

Miljöskydd

Biltvättar, verkstäder, vindkraftverk och andra verksamheter som kan orsaka problem genom utsläpp eller buller - kontrollerar vi regelbundet för att förebygga problem i miljön eller för din hälsa.

Vad har vi fokuserat på under 2020 inom området miljöskydd?

Utöver den ordinarie, regelbundna tillsynen på miljöfarliga verksamheter har vi hanterat ärenden som medborgare och verksamhetsutövare kommit in med, så som klagomål, ansökningar och rapporter.

Vi har dessutom fokuserat lite extra på några områden:

 • Inventerat verksamheter inom Köperödssjöarnas vattenskyddsområde för att hitta verksamheter med hantering av farligt avfall, och hantering av farliga kemikalier så som växtskyddsmedel och oljor. Sådana verksamheter behöver extra information och tillsyn för att förebygga förorening inom området som försörjer Uddevalla med dricksvatten.
 • Startat upp tillsyn vid verksamheter som inte tidigare besökts, exempelvis en del lantbruk, pizzerior (med avseende på avfallshantering), verksamheter som förbrukar organiska lösningsmedel och några som sysslar med maskinell bearbetning. Besök har gjorts både digitalt och fysiskt.
 • Information har skickats till verksamheter och medborgare om det nya kravet på anmälan om hantering av farligt avfall till Naturvårdsverket.
 • Vi har haft fortsatt gott samarbete med grannkommunerna Vänersborg och Trollhättan som ger oss mycket värdefullt informationsutbyte.
 • Information, blanketter och rutiner har förberetts inför arbetet med nya regler för bygg- och rivningsavfall.
 • Tillsammans med räddningstjänsten, Kustbevakningen och Uddevalla hamn har vi haft gott samarbete med avseende på de ihärdiga oljesutsläpp som drabbat kommunen under året.


Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00