Miljötillsyn inom Lillesjös industriområde

Just nu inventerar kommunens miljökontor verksamheter inom Lillesjös industriområde. Anledningen är att industriområdet ligger inom vattenskyddsområde och kommunen vill öka medvetenheten om vad som gäller för att minska risken för skador på miljö och hälsa.

Verksamheter som redan har regelbunden tillsyn ingår inte i inventeringarna. Om du har en cistern, hanterar köldmedia, kemikalier eller petroleumprodukter i verksamheten så innebär det en extra risk. Om det ingår i din verksamhet är det extra viktigt att du känner till vad som gäller.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor gällande vilka regler som gäller för din verksamhet, oavsett om du ingår i den aktuella inventeringen eller inte.

Har du fått ett brev från oss?

Du som ingår i vår inventering har fått ett brev från oss i dagarna. Brevet kan du också läsa nedan.

  1. Läs informationen i brevet och gör en bedömning om du behöver söka tillstånd eller anmäla din verksamhet till miljökontoret.
    Blanketter för anmälan av miljöfarlig verksamhet>>

  2. Fyll i checklistan och skicka tillbaka till oss senast den 20 oktober 2023. Vi vill ha svar från dig oavsett om du har en miljöfarlig verksamhet eller inte. Skicka till: e-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se, eller adress: Miljötillsyn Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla

    Checklista, Inventering av Lillesjös industriområde (för utskrift)>> Pdf, 145.9 kB.

Vi kontaktar dig för att få information om din verksamhet

Information om inventeringen

Vi inventerar verksamheter inom Lillesjös industriområde eftersom det ligger inom ett vattenskyddsområde. Vi vill få reda på vilka verksamheter som kan behöva vidare kontakt med oss. I och med detta skickar vi ut en checklista till verksamheter under 2023. Genom att få reda på vilken verksamhet du bedriver kan vi på bästa sätt vägleda dig till att följa de lagar och förordningar som gäller dig.

Om du har en cistern, hanterar köldmedia, kemikalier eller petroleumprodukter i
verksamheten så innebär det en extra risk. Om det ingår i din verksamhet är det extra viktigt att du känner till vad som gäller.

Efter inventeringen meddelar vi dig om det finns ett fortsatt behov av kontakt mellan oss eller inte. I vissa fall kommer vi att göra tillsynsbesök för att kontrollera din verksamhet.

Är din verksamhet miljöfarlig

Samhällsbyggnad ansvarar för att kontrollera att miljöfarliga verksamheter följer
miljölagstiftningen. Som miljöfarlig verksamhet räknas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra en risk för människors hälsa eller miljön. Det innebär att verksamheter så som verkstäder, bensinstationer, biltvätt mm är exempel på miljöfarliga verksamheter.

Vattenskyddsområde

Ett vattenskyddsområde är ett bestämt geografiskt område menat att skydda uttag av säkert dricksvatten. Lillesjös industriområde ligger inom Köperödssjöarnas vattenskyddsområde som även sträcker sig till Vänersborgs, Trollhättans och Lilla Edets kommuner.

Det dagvatten som leds bort från din verksamhet når ut i Bäveån. I denna del av Bäveån kan kommunen ta vatten om det blivit problem vid det ordinarie vattenintaget. På grund av det skyddas denna del av Bäveån på samma sätt som en vanlig vattentäkt. Därför är det viktigt att du som har en verksamhet inom industriområdet tar hänsyn till din påverkan på dagvattnet.

Regler i vattenskyddsområdet

Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för att skydda dricksvattnet. Du som har en verksamhet inom Köperödssjöarnas vattenskyddsområde har en skyldighet att känna till de regler som berör dig.

Här följer exempel på verksamheter som behöver anmäla eller söka tillstånd för hos samhällsbyggnadsnämnden:

  • Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter per år.
  • Upplag och förvaring av avfall, förorenade massor, asfalt och oljegrus, snö från trafikerade ytor och vägsalt.
  • Hantering av större mängder än för normalt hushållsbehov av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen, till exempel bekämpningsmedel, impregneringsmedel, lösningsmedel, färger.

Miljöfarliga verksamheter betalar en avgift

Vid tillsyn av miljöfarliga verksamheter tar vi ut avgifter för den tid som vi lägger ner på föroch efterarbete, restid och tillsynsbesök. Avgift tas även ut för handläggning av ansökan och anmälningar som kommer in. Avgiften betalas av dig som verksamhetsutövare och den ligger för närvarande på 1104 kr per timme.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta gärna miljökontoret på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor