Rökfria miljöer

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer där det är förbjudet att röka. Genom att respektera förbudet bidrar du till en mer hälsosam miljö och motverkar att barn och ungdomar börjar röka. Vattenpipor och e-cigaretter omfattas också av förbudet.

Utökat rökförbud från 1 juli 2019

Den 1 juli trädde en ny tobakslag i kraft. I samband med den nya lagen upphävdes både den äldre tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Bestämmelserna gällande e-cigaretter och flertalet av reglerna kring tobak förs över till den nya lagen.

Rökförbudet utvidgas även till att gälla fler produkter såsom elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.

Cigarett och rökare

Miljöer som ska vara rökfria är;

 • Områden och lokaler för barnomsorg, skolverksamhet samt annan barn- eller ungdomsverksamhet (både inom- och utomhus).
 • Lokaler för hälso- och sjukvård.
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • I kollektivtrafik och vid utomhusområden i anslutning till kollektivtrafik, exempelvis perronger och busshållplatser, men även taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde.
 • I restauranger och andra serveringsställen samt på uteserveringar.
 • Allmän sammankomst och offentlig tillställning inomhus.
 • Inom inhägnade idrottsanläggningar. Förbudet gäller även när anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor.
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Lokal med tillträde för allmänhet, till exempel mottagningsrum, inomhustorg, köpcentrum, eller expeditioner.
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.
 • Ett visst antal rum på hotell.

Tillstånd krävs för att sälja tobaksvaror

Med den nya lagen införs även tillståndsplikt för dig som säljer tobak och liknande produkter. Förut räckte det med en anmälan. Detta gäller för dig som vill börja sälja eller redan säljer tobaksvaror:

 • Om du ska börja sälja tobaksvaror efter 1 juli ska du ansöka om tillstånd innan du börjar.
 • Om du har anmält försäljning av tobaksvaror senast 30 juni i år, måste du söka tillstånd senast den 1 november. Du får då fortsätta sälja till dess att du fått ett beslut.
 • Om du som anmält att du säljer tobaksvaror inte söker tillstånd senast den 1 november, får du inte fortsätta sälja efter det datumet.

Tänk även på att försäljningstillstånd för tobak inte ger dig rätt att sälja e-cigaretter utan du måste anmäla det separat.

Tillståndsenhetens handläggare utövar tillsyn över försäljning och liknande produkter och kontaktinformation finns under sidan; serveringstillstånd alkohol.

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Myndighetsavdelningen på samhällsbyggnad utför tillsyn gällande tobakslagen. Införandet av den nya tobakslagstiftningen innebär till en början att samhällsbyggnad kommer, i olika forum, informera om den nya lagstiftningen till de som berörs.

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller på annan grund (till exempel som hyresgäst) disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus – kort sagt den som har praktiska möjligheter att se till att bestämmelserna om rökförbud följs.

Du som fastighetsägare eller verksamhetsansvarig ansvarar för att:

 • Genom skyltning tydligt informera om rökförbudet. Länsstyrelsen har tagit fram varianter på informationsskyltar om rökförbudet. Se länk nedan.
 • Ta bort askkoppar och liknande från entréer och inom miljöer som ska hållas rökfria, så att inte besökare tror att de får röka där.

Om någon, trots tillsägelse, röker på en plats där det inte är tillåtet, har du rätt att be personen lämna platsen.

Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen har tagit fram mer information om den nya tobakslagstiftningen, se länkar nedan.

Varför har riksdagen beslutat om fler rökfria miljöer?

Att införa ett rökförbud på vissa allmänna platser utomhus minskar den sociala exponeringen för rökning och bidrar därmed till att avnormalisera rökning. Detta är extra viktigt i förhållande till ungdomar, vilka är särskilt känsliga för visuella signaler och sociala normer.

Rökning begränsar tillgängligheten till allmänna platser för personer som är överkänsliga för rök. Speciellt gäller det barn, vars luftvägar är särskilt känsliga. Lagstiftaren utgår från att ett utvidgat rökförbud på vissa allmänna platser utomhus kommer att göra platserna mer tillgängliga för personer som av olika skäl inte vill eller bör utsättas för tobaksrök.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00