Skola, förskola

Förskolor och skolor omfattas av miljöbalkens bestämmelser och är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Det är kommunens miljökontor som kontrollerar dessa verksamheten utifrån miljöbalkens krav.

Om du funderar på att starta en ny eller ta över en skola, förskola eller ett fritidshem finns det flera olika tillstånd och godkännanden du måste tänka på.
Läs gärna mer om att starta en skola eller annan utbildningslokal i vår tillståndsguide för olika brancher>>

Anmälningsplikt enligt miljöbalken

Du måste göra en anmälan enligt miljöbalken till kommunens miljökontor senast sex veckor innan du startar.

Om en verksamhet flyttar eller utökar med nya lokaler ska du också göra en anmälan. Det kan till exempel handla om när en skola startar förskoleverksamhet i de befintliga lokalerna. Verksamheter som ska anmälas är förskola och öppen förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

När du anmält kan vi ge dig de råd och anvisningar som behövs. I anmälan ska du bifoga en ritning som visar hur lokalen ska inredas och utrustas. Länk till anmälan finns under mer information nederst på sidan.

Under mer information kan du också läsa om vilka ytterligare krav som finns. Om du är osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikt, kontakta miljökontoret.

Om du startar eller driver verksamhet utan att det har anmälts till oss riskerar du att få en miljösanktionsavgift.

Att anmäla start och drift av skola, förskola och undervisningslokaler>>

Egenkontroll

Egenkontroll handlar om att regelbundet kartlägga verksamheten, göra riskbedömningar och sedan dokumentera resultat, åtgärder och rutiner. I en skolmiljö kan det till exempel handla om att kontrollera städning och ventilation eller att skapa en aktuell förteckning över vilka kemikalier som används med mera.

Det är också viktigt att ha en tydlig ansvarsfördelning i verksamheten. Enligt lagstiftningen i miljöbalken är det du som är ansvarig för en skola eller en förskola som är skyldig att se till att lagens och myndigheternas krav följs genom en god egenkontroll.

Arbetet med egenkontrollen ska dokumenteras eftersom det då blir lättare för personalen att utföra kontrollen samtidigt som det blir lättare att följa upp resultat och hitta brister i rutiner samt vem som ansvarar för dessa. Det blir också lättare att redovisa egenkontrollen för tillsynsmyndigheten som är miljökontoret. 

Mer information om egenkontroll och vilka krav som finns, hittar du vid nedanstående länkar.

Utbildning; Miljöbalkens krav i undervisningslokaler

Vi på miljökontoret har tagit fram en utbildning för dig som är rektor, eller på annat sätt ansvarig för verksamheten. I utbildningen finns hjälp hur du kan lägga upp er egenkontroll.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor