Miljö i skolan

Förskolan och skolan är den viktigaste inomhusmiljön för barn och ungdomar, förutom bostaden.

Skolan och förskolans egenkontroll

Den som driver en förskola eller skola ska enligt miljöbalken arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Verksamheten ska ha en fungerande egenkontroll som förhindrar att förskolebarn och elever utsätts för hälsorisker. En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att upptäcka fel på utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner eller andra brister innan de orsakat hälsoproblem eller miljöpåverkan.

Ansvarsfördelningen och arbetet med egenkontrollen ska dokumenteras eftersom det då blir lättare att utföra kontroll samtidigt som det blir enklare att följa upp resultat och hitta brister i rutiner och tydligare vem som ansvarar för dessa.

Regelbunden kontroll från miljökontoret

Kommunens miljökontor genomför regelbunden tillsyn på förskolor och skolor. Vid tillsynen kontrolleras att verksamheten uppfyller miljöbalkens krav på bland annat:

  • Städning
  • Ventilation
  • Buller
  • Radon
  • Kemikaliehantering.

Vid problem med inomhusmiljön i din förskola eller skola ska du i första hand vända dig till din rektor. Om detta inte hjälper kan du kontakta samhällsbyggnad.

Du som driver skola eller förskola

Läs mer om att starta upp och arbeta med egenkontroll>>

Förslag på sidor