Tillfälliga boenden

Med tillfälliga boenden menas till exempel hotell, pensionat, lägergårdar, vandrarhem, lägenhetshotell, rum i eller i anslutning till bostad, camping och stugbyar. Det vill säga lokaler där allmänheten erbjuds att bo tillfälligt.

I tillfälliga boenden kan genomströmningen av människor vara stor. Man delar på hygienutrymmen och bor på en relativt liten yta och då är det viktigt med en god hygien för att undvika smittrisker. Det är verksamhetsutövarens ansvar att se till att en god hygien upprätthålls.

Ej anmälningspliktig

Att starta ett tillfälligt boende är inte anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Däremot finns krav på exempelvis lokalens lämplighet för verksamheten i miljöbalken och dess förordningar och allmänna råd. Samhällsbyggnad, tillsynsenheten har tillsyn över tillfälliga boenden. Tillsynen syftar till att se till att de regler som gäller följs.

Goda rutiner

Om du driver hotell eller andra typer av anläggningar där människor bor tillfälligt, är det viktigt att du har en egenkontroll med rutiner och att du vidtar sådana åtgärder att verksamheten inte innebär risker för människors hälsa eller för miljön.

Du ska se till att det till exempel finns goda rutiner för städning, rutin för kontroll av varmvatten, ventilation, skadedjur och ohyra, smittskydd, hygien och kemikaliehantering med mera.

Mer information om vad du ska tänka på om du bedriver tillfälligt boende, hittar du vid nedanstående länkar.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00