För dig som är hantverkare entreprenör

Vi har egen personal för att kunna förvalta, projektera, planera, genomföra arbete med underhåll, service, renovering, om- och tillbyggnationer samt nybyggnation/nyanläggning. Men för att klara uppdraget köper vi också in tjänster och entreprenader, genom upphandling.

Ramavtal och kontrakt

För tjänster och varor som vi köper in löpande under året, finns ramavtal. Exempel på områden är hantverkartjänster och olika typer av konsulttjänster. Ramavtalen kan vara antingen rangordnade eller med förnyad konkurrensutsättning eller en mix av båda.  

När det är större, ovanliga eller komplexa projekt görs upphandling för just det projektet. Exempel på kontrakt för projekt är Tryckbankar i Bäveån, Sommarhemsskolan, ny bussterminal på Torp.

Krav och utvärdering i upphandling

För varje upphandling är grunden att vi vill ha goda affärsförhållanden. Verksamhetens behov styr vad som upphandlas utifrån de beslut som fattats i nämnd och i kommunfullmäktige.

Då vi upphandlar och utvärderar fler kriterier än pris premieras de anbudsgivare som kan leverera mer än det som står i kontraktsvillkoren i förfrågningsunderlaget. För de upphandlingar som bara har lägsta pris antas den leverantör som har lägst pris utifrån de ställda krav i förfrågningsunderlaget med bilagor.

Uppföljning av ramavtal och kontrakt

Avtalsrätten gäller och kontrakt ska hållas av både leverantören och kommunen. För upphandlade avtal och kontrakt kan villkoren och kraven inte ändras i efterhand, utan tecknat avtal gäller. 

Vi har fortlöpande uppföljning av våra avtal och kontrakt antingen via stickprov eller genom besiktning för varje uppdrag.

I de flesta fall handläggs upphandling av hantverkartjänster och entreprenader på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor