Hur du blir avtalsleverantör

Att lämna anbud

Alla företag är välkomna att lämna in anbud utifrån de villkor som anges i annonseringen av en upphandling. De upphandlingar som går att lämna anbud på är annonserad under ”Pågående upphandlingar”. Det går också att söka efter annonserade upphandlingar via bevakningstjänster som finns på marknaden.

Kommunen använder Visma TendSign, ett upphandlingsstöd där upphandlingarna kan göras helt digitalt både när vi annonserar förfrågningsunderlag och tar emot anbud. Den leverantör som avser att lämna anbud behöver registrera sig som användare i systemet. Registreringen är kostnadsfri.

Alla anbud som lämnas in i en upphandling kommer att utvärderas och jämföras med andra anbud och kommunen väljer att skriva avtal med den anbudsgivare som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Det kan innebära att det anbud som har lägst pris väljs, eller att det anbud som bäst uppfyller kommunens önskemål väljs, även om det anbudet har ett högre pris.

Om det anbud som har lägst pris väljs, så förutsätter det att alla krav på varan eller tjänsten är uppfyllda. Lägsta pris innebär inte att kommunen handlar utan kvalitetskrav utan att bland de anbud som uppfyller samtliga krav, så väljs det med lägst pris! Hur val av leverantör kommer att ske framgår av förfrågningsunderlaget i respektive upphandling.

Avtal

För varor och tjänster som kommunen köper in löpande finns avtal av vitt skilda slag. Alla avtal föregås av en upphandling, avtal kan ingås med en eller flera leverantörer. Om det finns flera leverantörer på ett avtal är leverantörerna antingen rangordnade där kommunen i första hand beställer av den som är rangordnad som nummer ett, eller så sker en förnyad konkurrensutsättning vid varje ny beställning. Kommunen träffar också avtal med leverantörer om enstaka köp, det kan gälla såväl byggentreprenader som inköp av ett fordon eller andra kapitalinköp.

Avtalsvillkor

Avtalet reglerar vilka produkter och tjänster leverantören ska kunna leverera. Det talar också om vilka priser och villkor som ska gälla, t ex angående garantitider och om leveransavgifter får tas ut. Priser, produkter eller tjänster kan dock uppdateras enligt de i avtalet fastställda villkoren. Kommunen följer upp att krav uppfylls och att avtalsvillkoren följs under hela avtalstiden.

Förslag på sidor