Bli utförare socialtjänst

I Uddevalla finns ett valfrihetssystem inom hemtjänst och boendestöd. Socialnämnden har beslutat om två förfrågningsunderlag som reglerar valfrihetssystemet. Från och med 4 december 2017 kan ditt företag ansöka om att få bedriva hemtjänst och boendestöd i kommunen med start tidigast 1 april 2018.

Vad innebär valfrihetssystemet?

Valfrihetssystemet innebär att invånare i Uddevalla kommun som har beviljats hemtjänst och boendestöd, enligt socialtjänstlagen, har rätt att välja vem som skall utföra insatserna. Syftet med valfrihetssystemet är att öka brukarens valfrihet, delaktighet och inflytande.

Omfattning

Uppdraget omfattar utförandet av hemtjänstinsatser och/eller boendestödsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Uppdraget omfattar även utförandet av hälso- och sjukvårdsinsatser, på delegation, instruktion eller ordination enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Vid ansökan om att få bedriva hemtjänst och/eller boendestöd ska den sökande välja om företaget avser att bedriva hemtjänst, boendestöd eller båda delar. Hemtjänst och boendestöd är två skilda verksamheter, varför två skilda avtal kommer att undertecknas om företaget avser att bedriva både hemtjänst och boendestöd. Du som utförare ska kunna utföra samtliga insatser enligt uppdraget mellan klockan 07:00 och 22:00 under årets alla dagar (undantag vak som gäller dygnet runt).

Etableringsområde, kapacitetstak, profilering och tilläggstjänster

Etablering inom hemtjänst

Etablering är möjlig inom hela Uddevalla kommun eller inom en eller flera geografiska delar av kommunen. De geografiska etableringsområdena är:

- Centrala Uddevalla
- Östra Uddevalla
- Södra Uddevalla
- Nordöstra Uddevalla
- Nordvästra Uddevalla
- Västra Uddevalla
- Ljungskile

Etablering inom boendestöd

Du tilldelas hela Uddevalla kommun automatiskt. Områden är således inte valbart.

Profilering, kapacitetstak och tilläggstjänster

Det är möjligt för dig som utförare att ha en profilering och tydligt framhålla de olika inriktningar och kompetenser som kan erbjudas. Du ska ange ett kapacitetstak för hur många timmars biståndsbedömda insatser som du per månad kan åta dig samtidigt. Du kan även erbjuda tilläggstjänster till brukare.

Avtalstid

Avtalstiden är löpande från 1 april 2018. Du kan under avtalstiden säga upp avtalet och har tre månaders uppsägningstid.

Tidsplan

  • Från och med den 4 december 2017 - Ansökan kan inlämnas.
  • Ca 8 veckor efter mottagen ansökan - Nämndbeslut om att godkänna/inte godkänna dig som utförare.
  • När nämndprotokollet är justerat - Underrättelse om beslut skickas ut till sökande företag.
  • Mellan 10 dagar och 3 månader efter underrättelse om beslut - Avtal undertecknas. Inom 48 timmar efter avtalstecknande - Du ska kunna vara i full drift.

Adressering

Ansökan skickas och adresserad enligt följande:

"Ansökan - valfrihetssystem inom boendestöd dnr: SN 2017/209"
"Ansökan - valfrihetssystem inom hemtjänst dnr: SN 2017/210"  

Uddevalla kommun
Socialnämnden
451 81 Uddevalla

Ytterligare information finns att läsa i förfrågningsunderlagen.

Välkommen med din ansökan!

Kontakt

Åsa Jarhag Håkansson, +46 522‑69 70 31

Utvecklare

asa.jarhaghakansson@uddevalla.se

Socialkontor Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Timpris nuvarande modell boendestöd - gällande från 1 april 2018

Timpris 2018 from 1 april prislista externa nuvarande modell boendestöd.pdf
Ikon dokument/fil

Timpris nya modellen hemtjänst - gällande från 1 april 2018

Timpris 2018 from 1 april prislista externa nya modellen.pdf
Ikon dokument/fil

Timpris nuvarande modell hemtjänst - gällande från 1 april 2018

Timpris 2018 from 1 april prislista externa nuvarande modell hemtjänst.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00