Förfrågningsunderlag valfrihetssystem

I Uddevalla finns ett valfrihetssystem inom hemtjänst och boendestöd. Socialnämnden beslutar om två förfrågningsunderlag som reglerar valfrihetssystemet. Under hösten 2021 pågår översyn av gällande förfrågningsunderlag för hemtjänst. Det innebär att möjligheten att ansöka om att bli utförare av hemtjänst är stängd fram till dess att nytt förfrågningsunderlag är beslutat.

Ditt företag ansöka om att få bedriva hemtjänst och boendestöd i kommunen utifrån gällande förfrågningsunderlag.

Från och med 1 januari 2019 krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg för att bedriva hemtjänst och boendestöd, enligt socialtjänstlagen. Det innebär att det sökande företaget ska ansöka och erhålla ett godkänt tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg för att bli godkänd som utförare i Uddevalla kommun

Vad innebär valfrihetssystemet?

Valfrihetssystemet innebär att invånare i Uddevalla kommun som har beviljats hemtjänst och boendestöd, enligt socialtjänstlagen, har rätt att välja vem som skall utföra insatserna. Syftet med valfrihetssystemet är att öka brukarens valfrihet, delaktighet och inflytande.

Omfattning

Uppdraget omfattar utförandet av hemtjänstinsatser och/eller boendestödsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Uppdraget omfattar även utförandet av hälso- och sjukvårdsinsatser, på delegation, instruktion eller ordination enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Vid ansökan om att få bedriva hemtjänst och/eller boendestöd ska den sökande välja om företaget avser att bedriva hemtjänst, boendestöd eller båda delar. Hemtjänst och boendestöd är två skilda verksamheter, varför två skilda avtal kommer att undertecknas om företaget avser att bedriva både hemtjänst och boendestöd. Du som utförare ska kunna utföra samtliga insatser enligt uppdraget mellan klockan 07:00 och 22:00 under årets alla dagar (undantag vak som gäller dygnet runt).

Etableringsområde, kapacitetstak, profilering och tilläggstjänster

Etablering inom hemtjänst

Etablering är möjlig inom hela Uddevalla kommun eller inom en eller flera geografiska delar av kommunen. De geografiska etableringsområdena är:

- Centrala Uddevalla
- Östra Uddevalla
- Södra Uddevalla
- Nordöstra Uddevalla
- Nordvästra Uddevalla
- Västra Uddevalla
- Ljungskile

Etablering inom boendestöd

Du tilldelas hela Uddevalla kommun automatiskt. Områden är således inte valbart.

Profilering, kapacitetstak och tilläggstjänster

Det är möjligt för dig som utförare att ha en profilering och tydligt framhålla de olika inriktningar och kompetenser som kan erbjudas. Du ska ange ett kapacitetstak för hur många timmars biståndsbedömda insatser som du per månad kan åta dig samtidigt. Du kan även erbjuda tilläggstjänster till brukare.

Avtalstid

Avtalstiden är löpande. Du kan under avtalstiden säga upp avtalet och har tre månaders uppsägningstid.

Ersättning

Timpriset för hemtjänst 2021 är enligt gällande hemtjänstersättningsmodell.

  • Ersättning till kommunens utförare är för tätort 458 kr och för landsbygd 502 kr.
  • Ersättning till externa utförare är för tätort 466 kr och för landsbygd 510 kr.

Ersättningen till externa utförare inkluderar momskompensation och ersättning för kommungemensamma overheadkostnader.

Timpriset för boendestöd 2021 gäller enligt den nuvarande ersättningsmodellen för boendestöd.

  • Ersättning till kommunens utförare är 412 kr.
  • Ersättning till externa utförare är 417 kr.

Tidsplan

  • Ansökan mottas (möjligheten att ansökan om att bli utförare är stängd enligt ovan)
  • Ca 8 veckor efter mottagen ansökan - Nämndbeslut om att godkänna/inte godkänna dig som utförare.
  • När nämndprotokollet är justerat - Underrättelse om beslut skickas ut till sökande företag.
  • Mellan 10 dagar och 3 månader efter underrättelse om beslut - Avtal undertecknas. Inom 48 timmar efter avtalstecknande - Du ska kunna vara i full drift.

Adressering

Ansökan skickas och adresserad enligt följande:

"Ansökan - valfrihetssystem inom boendestöd dnr: SN 2019/115"
"Ansökan - valfrihetssystem inom hemtjänst dnr: SN 2019/114"  

Uddevalla kommun
Socialnämnden
451 81 Uddevalla

Ytterligare information finns att läsa i förfrågningsunderlagen.

Välkommen med din ansökan!

Kontakt

Åsa Jarhag Håkansson, +46 522‑69 70 31

Strateg

asa.jarhaghakansson@uddevalla.se

Socialkontor Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00