Starta förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi

Enskilda det vill säga ett företag, en förening, en stiftelse m.m. kan ansöka hos kommunen om godkännande som huvudman för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten och verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för verksamheter som anordnas av kommunen ska godkännande och bidrag lämnas.

Kommunalt bidrag är barnomsorgspeng som följer varje barn oavsett vilken form av barnomsorg vårdnadshavarna väljer. Det är hemkommunen som ska lämna barnomsorgspeng för varje barn som har tagits emot i verksamheten.

Kommunen godkänner verksamheten

Godkännande söks hos Barn och utbildningsförvaltningen. Om verksamheten godkänns, får huvudmannen ersättning från kommunen för antalet inskrivna barn. Verksamheten står under tillsyn av kommunen.

Ansökan att bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

1. Vem/vilka ska driva verksamheten (registerbevis och F-skattesedel)
2. Avsedd verksamhet
Välj verksamhet  * (obligatorisk)
Välj verksamhet3. Antal platser

4. Beräknat startdatum och öppettider


5. Lokaler där verksamheten ska bedrivas


6. Beskriv verksamhetens innehåll
1. Pedagogisk inriktning, beskrivning av verksamhetsidé utifrån ett barns perspektiv 2. Verksamhetens styrning och ledning 3. Personalens utbildning och erfarenhet samt kompetensutveckling 4. Barngruppens sammansättning och storlek 5. Föräldraavgifter 6. Ansvarig för verksamheten (namn och kompetens) 7. Målgrupp för verksamheten 8. Budget

7. Beskriv hur följande handlingsplaner/rutinbeskrivningar ska utarbetas och tillämpas
1. Uppdatering av barnlistor, föräldraadresser och tfn nummer 2. Rutiner för säkerhet vid utflykter 3. Rutiner för att upptäcka barn med särskilda behov 4. Rutiner för hantering av barns skyddade personuppgifter 5. Rutiner vid misstanke om att barn far illa 6. Rutiner för anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen 7. Rutiner för att undvika olycksfall samt plan för utbildning i barnsäkerhet 8. Rutiner för att dokumentera tillbud och olycksfall 9. Rutiner för brandutrymning

8. Bedrivs eller har liknande verksamhet bedrivits i någon annan kommun

Kontakt

Vid frågor om enskild pedagogisk omsorg, förskola eller fritidshem hänvisas ni att i första hand maila er fråga/ärende till barnutbilbildning@uddevalla.se och i andra hand kontakta Anna Kern, planeringschef via mail anna.kern@uddevalla.se eller telefon 0522-69 68 52.

Mer information

Förslag på sidor