Regler för upphandling och inköp

Ett avtal föregås alltid av en upphandling där konkurrensutsättning sker och leverantörer har möjlighet att lämna anbud utifrån kommunens ställda krav. Till grund för kraven ligger bland annat en marknads- och behovsanalys, beställarens behov, statistik samt LOU (Lag om offentlig upphandling).

Principerna om likabehandling och transparens (öppenhet/tydlighet/förutsägbarhet) ska upprätthållas. Som anbudsgivare ska man också som en följd av detta kunna förstå hur anbudet kommer att utvärderas. Kommunen får inte heller kräva mer än vad som är behövligt för att erhålla den efterfrågade tjänsten eller varan. Kraven ska vara proportionerliga. Utöver de viktiga grundläggande principerna innehåller LOU ett ramverk som beskriver hur en upphandling ska genomföras.

Vid inköpsbehov av varor och tjänster till mindre värden kan direktupphandling göras.

Upphandlings- och inköpspolicy

Kommunens Upphandlings- och inköpspolicyn innehåller de övergripande målsättningar och huvudprinciper som, utöver rättsreglerna om offentlig upphandling, ska gälla för all upphandling och inköp av varor, tjänster och entreprenader i Uddevalla kommun och kommunkoncernen. Syftet med policyn är att säkerställa att inköp och upphandling utförs affärsmässigt i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer.

Hållbarhetsfrågor är prioriterade för Uddevalla kommun. De politiska målsättningarna inom hållbarhetsområdet är uttrycka i bland annat miljöpolicy och våra sex övergripande miljömål. Kommunens upphandlingar ska bidra till att de politiska målsättningarna uppnås vilket framgår av Upphandlings- och inköpspolicyn.

Förslag på sidor