Krishantering

Uddevalla kommun har en beredskap för att möta olika hot, påfrestningar och störningar i kris och katastroflägen. Målsättningen med krishantering är att mildra påfrestningarna under kriser och att samordna de resurser som krävs. 

Vad är en extraordinär händelse?

Mycket stora krishändelser, där samhället riskerar att sluta fungera, kallas för extraordinära händelser. Exempel på extraordinära händelser är längre elavbrott, avbrott i vattenförsörjningen, höga vattenflöden, pandemier (infektionssjukdomar med hög och snabb smittspridning) med mera.

Beslutet om en händelse inom Uddevalla kommun är extraordinär fattas av krisledningsnämnden som består av politiker. De avgör om kommunens krisledningsorganisation ska aktiveras.

Så fungerar kommunens krisledningsarbete

En viktig del av krisledningsarbetet är att snabbt nå ut med information till allmänhet och massmedia. Kommunen kan vid behov aktivera en upplysningscentral dit allmänheten kan vända sig.

Kommunen samverkar kontinuerligt med andra samhällsaktörer som andra kommuner, Länsstyrelsen i Västra Götaland och polisen. Samverkan sker både i förberedande syfte och under en krishantering.

Krisberedskap och krisberedskapsveckan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har startat krisberedskapsveckan, som är en årlig kampanj som ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig. Kampanjen drivs tillsammans med kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser.

I Uddevalla genomförs aktiviteter under krisberedskapsveckan i samarbete mellan Frivilliga Resursgruppen och Uddevalla kommun.

Under 2018 skickade MSB tillsammans med Försvarsmakten, Sveriges kommuner och landsting, de frivilliga försvarsorganisationerna och länsstyrelserna ut ett informationsmaterial till alla hushåll om kriser, höjd beredskap och påverkanskampanjer. Broschyren heter ”Om krisen eller kriget kommer”, ett regeringsuppdrag.

Mer information hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Läs mer om egen krisberedskap på dinsakerhet.se

Länsstyrelsens information om egen krisberedskap

Kontakt

Björn Segelod, enhetschef

+46 522‑69 65 65

bjorn.segelod@uddevalla.se

Stadshuset
Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor