POSOM stödgrupper

En viktig del av kommunens krisberedskap är det arbete som utförs av POSOM stödgrupper.

POSOM står för psykiskt och socialt och omhändertagande vid olyckor och katastrofer. Målet för omhändertagandet är att försöka förebygga den psykiska ohälsa som kan bli resultatet av en traumatisk händelse.

POSOM i Uddevalla består av representanter från kommun, primärvård och kyrka som har särskild kunskap för att kunna agera och utgöra ett stöd för drabbade i krissituationer.

När används POSOM?

Stödgruppen ska aktiveras vid extraordinära händelser som exempelvis allvarliga och omfattande olyckor eller katastrofer där kommunens invånare är drabbade, och när samhällets ordinarie resurser inte räcker till.

De enda som kan aktivera POSOM är räddningsledare, kommunalråd, kommunchef och POSOM:s ledningsgrupp. Det är POSOM:s ledningsgrupp som leder och samordnar det psykologiska och sociala omhändertagandet av drabbade, anhöriga och personal.

POSOM:s uppgifter är att vid behov:

  • Upprätta stödcentrum
  • Hjälpa drabbade att komma i kontakt med anhöriga
  • Hjälpa till med tillfällig inkvartering
  • Hjälpa till med mat och kläder
  • Ordna tillfälliga lösningar för drabbade
  • Ge personligt och praktiskt stöd till drabbade
  • Erbjuda stöd- och uppföljningssamtal
  • Samverka med övriga berörda personer

POSOM ersätter inte normal stödjande verksamhet för människor i kris eller arbetsgivares arbetsmiljöansvar.

Kontakt

Elisabet Svanberg, verksamhetsutvecklare

+46 522‑69 70 34

lisa.svanberg@uddevalla.se

Kilbäckskontoret

Kilbäcksgatan 32

451 30 Uddevalla

Förslag på sidor