Ansökan och avgifter

När du som är äldre eller om du har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och vill ansöka om stöd, exempelvis hemtjänst, boendestöd, trygghetslarm eller boende, ska du i första hand kontakta en biståndshandläggare eller en socialsekreterare.

Biståndshandläggaren och socialsekreteraren kan hjälpa dig med information kring din ansökan och utreder ditt behov av hjälp. Målsättningen är att du ska kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt.

Om du omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska du vända dig till en LSS-handläggare inom socialtjänsten för att ansöka om stöd och få mer information.

Om du har en psykisk funktionsnedsättning och omfattas av SoL (Socialtjänstlagen) ska du vända dig till en socialsekreterare.

Avgifter 

Din avgift baseras på din inkomst, vad du betalar för bostaden och hur mycket hjälp du får. Är du gift eller i partnerskap baseras avgiften på era gemensamma inkomster och kostnader. Dock betalar du aldrig mer än maxtaxan. I maxtaxan ingår hemtjänst, vårdavgift, hemsjukvård, trygghetslarm och varudistribution.

Avgifterna gäller både för dig som bor hemma och för dig som bor på ett av kommunens boenden. Ta gärna kontakt med en avgiftshandläggare för att få mer information om vad som gäller för just dig.

Avgiftsregler i korthet:

  • För vård och omsorg i hemmet (hemtjänst) och när du bor på ett äldreboende/vård- och omsorgsboende betalar man en vårdavgift. Det finns en gräns för hur hög vårdavgift som får tas ut per månad, så kallad maxtaxa (2 575 kr år 2024).
  • Om du får hemsjukvård betalar du en månadsavgift (395 kr år 2024) oavsett antal besök, om avgiftsutrymme finns. Hemsjukvårdsavgiften ingår i maxtaxan.
  • Har du enbart trygghetslarm betalar du en månadsavgift för ditt larm (284 kr/mån år 2024) om avgiftsutrymme finns. Avgift för trygghetslarmet ingår i maxtaxan.
  • För matleverans, det vill säga om du får lagad mat hemkörd till din bostad, tas en avgift ut (63 kr/portion år 2024). Om du bor på ett vård- och omsorgsboende eller i annan bostad med särskild service betalar du en hel abonnemangsavgift för frukost, lunch, kvällsmål samt för- och eftermiddagsfika (3 793 kr/mån år 2024).
  • Avlösning är kostnadsfritt upp till 10 timmar/månaden. Över 10 timmar gäller samma regler som för vårdavgift.

Handläggningstid

När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut så snabbt som möjligt. Tänk på att olika ärenden kan ta olika lång tid eftersom bedömningar görs i varje enskilt ärende. Generellt bör dock inte handläggningstiden för ansökan om boende överstiga tre månader.

Du kan anlita ett ombud

Om du behöver hjälp när du ansöker om stöd kan du anlita en utomstående person, till exempel en anhörig eller nära bekant, som hjälper dig att föra din talan. Du ger då en annan person fullmakt att vara ditt ombud.

Rätt till tolkhjälp

Om du inte talar eller förstår svenska, eller om du är allvarligt hörsel- eller talskadad, har du rätt till tolkhjälp vid din kontakt för utredning av stöd. Det är alltid myndigheten (Uddevalla kommun) som ytterst avgör om tolk ska anlitas och som bokar tolktjänst.

Rätt att överklaga

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet. Din handläggare kan informera dig om hur du gör.

Läs mer om att överklaga beslut

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Är du anhörig och hjälper någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du vara behörig att göra ansökan åt din närstående.
Läs mer om bostadstillägg på Pensionsmyndigheten.

Kontakt

LSS-handläggare, biståndshandläggare, socialsekreterare samt avgiftshandläggare:

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Förslag på sidor