Dödsboanmälan

När en person i Sverige avlider ska det enligt lag alltid göras en bouppteckning. Om det däremot saknas tillgångar i dödsboet kan du som närstående ansöka om att kommunen upprättar en dödsboanmälan i stället. Här nedan kan du som är närstående ansöka om att göra en dödsboanmälan.

Huvudprincipen när någon avlider är att en bouppteckning ska upprättas. Undantagsvis, om det inte finns tillgångar i ett dödsbo eller om tillgångarna endast räcker till att betala begravningen och andra utgifter i samband med dödsfallet, kan ansökan om dödsboanmälan lämnas in.

Förutsättningar för dödsboanmälan

 • dödsboets tillgångar räcker endast till utgifter till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet.
 • det finns inte någon fast egendom eller tomträtt (i Sverige eller utomlands) i dödsboet.
 • dödsboets tillgångar är orörda och det finns underlag som styrker de ekonomiska förhållandena. Vid komplicerade värderingsfrågor eller när det krävs mer efterforskning av den avlidnes tillgångar upprättas i stället en bouppteckning.
 • samtliga dödsbodelägare är överens om att ansöka om dödsboanmälan. Om någon i stället begär att en bouppteckning ska upprättas görs ingen dödsboanmälan.

Hembesök

För att en dödsboanmälan ska kunna upprättas görs ett besök i den avlidnes hem. Boet ska alltid lämnas helt orört till dess att kommunen tagit del av vad det innehåller. Så tänk på att inte avlägsna något lösöre från exempelvis bostaden, förrådet eller garaget före besöket. Det kan medföra att dödsboanmälan inte kan upprättas. Tid för hembesök bokas vid kontakt per telefon.

Viktigt att tänka på vid ansökan om dödsboanmälan

 • Den avlidne ska ha varit bosatt i kommunen där ansökan görs.
 • Stoppa genast alla överföringar och betalningar som ligger på autogiro.
 • Inga räkningar ska betalas. Dödsboets pengar ska inte användas till att betala räkningar eller användas på annat sätt innan dödsboanmälan är klar.
 • Begravningskostnaderna prioriteras före alla andra räkningar i dödsboet. Om det finns tillgångar i dödsboet ska de i första hand användas till att betala begravningen. Den som har skrivit under beställningen av begravningen är även betalningsansvarig för den.
 • Gör en adressändring till den som ska förvalta dödsboet. Detta görs på den blankett som skickas ut av Skatteverket till dödsboet.
 • Säg upp lägenhet, el, telefon och övriga abonnemang.
 • Kontakta samtliga dödsbodelägare. Alla dödsbodelägare ska ha tagit del av dödsboet innan det avvecklas.
 • Om dödsbodelägare inte är överens om att ansöka om dödsboanmälan ska en bouppteckning i stället upprättas.
 • Om det finns obetalda räkningar eller det kommer nya i den avlidnes namn, kontakta avsändaren och informera om dödsfallet, vilket förhindrar påminnelser.
 • Om det finns tidigare tecknad fullmakt upphör denna att gälla vid dödsfallet.
 • Pension, bostadsbidrag, lön eller liknande utfaller i den månad personen avlider. Lön eller andra inkomster kan i vissa fall betalas ut månaden efter dödsfallet.
 • Ta reda på om det finns liv- eller begravningsförsäkringar.
 • Testamenten, äktenskapsförord och efterarv är oftast ett hinder för en dödsboanmälan. Vid tveksamheter, eller då nödvändiga handlingar inte lämnas in, kan en ansökan avslås.

Så här ansöker du

Vi ser gärna att du tar kontakt med oss så snart som möjligt, dock senast tre veckor efter dödsdagen. Ansök via e-tjänsten eller fyll i blanketten ”Ansökan om dödsboanmälan”.

Skicka ansökan och de efterfrågade handlingarna till:
Uddevalla kommun
Försörjningsstöd, arbetsmarknadsavdelningen
Junogatan 2
451 81 Uddevalla

Följande uppgifter behöver lämnas in med ansökan

 • Kopia på dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket.
 • Kopia av hela senaste inkomstdeklarationen, det vill säga fem sidor, alternativt skattebesked och kontoutdrag. Finns dessa inte tillgängliga kan de beställas från Skatteverket. Lämnas också för efterlevande make/maka.
 • Kopia på beslut om eventuell förtidsåterbetalning av preliminär A-skatt för innevarande år. Ansökan görs hos Skatteverket på blankett SKV 4318. Skicka gärna in den så snart som möjligt. Ange ”begravningskostnader vid dödsfall inom familjen” som angeläget behov på ansökan. Skatteverkets servicekontor kan vara behjälpliga att fylla i den.
 • Två handlingar från bank eller banker:
  1) Kopia på ”Kapital- och räntebesked” som visar uppgifter om tillgångar på dödsdagen. Lämnas också för efterlevande make eller maka.
  2) Kopia på ”Tillfälligt kontoutdrag” per konto som redovisar transaktioner en månad innan dödsdagen och fram till datumet då utdraget görs. Kontoutdraget ska visa eventuella utbetalningar som kommit in efter dödsdagen – exempelvis pension, lön eller eventuella försäkringar som fallit ut eller om eventuella insättningar är gjorda. Lämnas också för efterlevande make eller maka.
 • Kopia på faktura på begravningskostnad och eventuell offert eller faktura på gravsten/textkomplettering.
 • Kopia på senaste hyresavin (gäller endast ensamstående)

Vi kan behöva inhämta mer uppgifter vid behov.

Lämna även in följande handlingar om de finns

 • Värderingsunderlag av eventuellt lösöre: bohag (exempelvis möbler, husgeråd, smycken), bil, båt, moped med mera.
 • Testamente
 • Fordringar på grund av fastighetsöverlåtelser
 • Har den avlidne en andel i annat oskiftat dödsbo? Bifoga då bouppteckning som visar detta.
 • Bouppteckning efter tidigare avliden make.
 • Inventeringsprotokoll från bankfack

Har du frågor?

Vid frågor kontaktas dödsbohandläggaren på telefon 0522-69 60 00, tel.tid måndag - fredag kl.8.30-9.30.

Förslag på sidor