Social insatsgrupp för ungdomar

Social insatsgrupp (SIG) är en samverkan mellan socialtjänst, kultur och fritid, skola och polis för att tidigt upptäcka ungdomar i riskzonen för utanförskap, kriminalitet och/eller missbruk.

Arbetet i sociala insatsgrupper är samverkan kring en ung person i åldern 12-20 år. Det är viktigt att agera tidigt och utifrån ett förebyggande syfte. Effekten vi vill uppnå är att samverkan leder till att fler ungdomar går ur grundskolan med godkända betyg, minskad kriminalitet och missbruk.

För att ingå i en social insatsgrupp måste ungdomen samtycka/godkänna att berörda verksamheter och aktörer får dela information mellan varandra. Samverkan innebär att vi får en samlad bild av det aktuella barnet/ungdomen. Om ungdomen är under 18 år måste även vårdnadshavare lämna sitt godkännande. Tillsammans med ungdomen, vårdnadshavare och ett nätverk av professionella upprättas individuella åtgärdsplaner. Det kan bland annat innebära att de medverkande kan erbjudas en bra och meningsfull fritid genom att prova på nya intressen. Ibland kan det vara skönt att få hjälp i att bryta ett umgänge/en livsstil.

I dagsläget är arbetet fokuserat till områdena Dalaberg och Kampenhof som följer medborgarlöftet som har tecknats mellan Uddevalla kommun och Polisen, där fokus riktas mot bussterminalen på Kampenhof.

Sociala insatsgruppen består av en styrgrupp och en operativ grupp.

Styrgrupp

Sammanträder två gånger per termin. Styrgruppen består av följande representanter:

  • Rektor på högstadiet och gymnasiet
  • Enhetschef på socialtjänsten (förebyggande enheten)
  • Enhetschef på kultur och fritid (barn och unga)
  • Polisen

Operativ grupp

Föreslår ungdomar för sociala insatsgruppen. Den operativa gruppen träffas mer regelbundet, varannan till var tredje vecka tillsammans med barnet/ungdomen. Operativa gruppen består av följande representanter:

  • Fältsekreterare
  • Socialpedagoger
  • Kuratorer
  • Fritidsledare
  • Polisen

Kontakt

Koordinator

Ulrika Engelbrektsson, samverkanskoordinator
Junogatan 4C
Telefon 0522-69 74 99

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00