Vill du bli särskild förordnad vårdnadshavare SFV

Uddevalla kommun välkomnar dig som vill ansöka om att bli särskilt förordnad vårdnadshavare, SFV, för ett barn eller ungdom.

En särskilt förordnad vårdnadshavare utses om ett barns föräldrar är avlidna eller under längre tid inte kan utöva vårdnaden, till exempel på grund av sjukdom eller fängelsestraff. Det kan också handla om ett ensamkommande barn som har fått uppehållstillstånd men som är under 18 år.

Vad är en SFV?

Vårdnadshavaren ska enligt fastställda bestämmelser i föräldrabalken säkerställa att barnet eller ungdomen får god omvårdnad, trygghet och fostran där barnet bor. Som vårdnadshavare ska du följa upp så att barnet får sina rättigheter tillgodosedda i vardagen och se till så att barnet eller ungdomen får det som den behöver fram till sin 18-årsdag.

Vårdnadshavaren är inte försörjningsskyldig men står som återbetalningsskyldig om barnet får ersättning som det inte är berättigat till, som exempelvis studiebidrag från CSN.

Det här ingår i uppdraget som SFV:

  • Du ska sörja för att barnet får en god fostran.
  • Ha kontakt med myndigheter som till exempel skola, skatteverket och socialtjänsten. Det kan innebära att vara med vid utvecklingssamtal i skolan och delta vid möten med barnets socialsekreterare.
  • Ha kontakt med sjuk- och tandvård.
  • Ekonomiskt ansvar. Som vårdnadshavare ska du bland annat söka ersättningar och bidrag som barnet har rätt till, exempelvis studiebidrag. Uppdraget innefattar även att ansvara för barnets ekonomiska planering med hushållsbudget och sparande.
  • Stötta och hjälpa barnet i kontakten med anhöriga och vara behjälplig vid eventuell återförening med föräldrar.
  • Vara en företrädare i olika sammanhang då barnet inte har någon egen rättshandlingsförmåga.

Så går utredningen till

Ett uppdrag som särskild förordnad vårdnadshavare föregås av en utredning av socialsekreterare. Utredningen innehåller bland annat samtal, referenstagning och utdrag från socialregistret samt polismyndighetens och kronofogdemyndighetens register.

I samband med utredningen träffas du och barnet/ungdomen ihop med socialsekreterare. Syftet är att lära känna varandra och att komma överens om ett uppdrag ska inledas och hur det i så fall ska se ut. En samtyckesblankett skrivs på av tilltänkt vårdnadshavare och barn.

Beslut fattas i socialnämnden om att hos tingsrätten väcka talan om behov av en särskild förordnad vårdnadshavare för ett barn. Tingsrätten beslutar om du blir godkänd som vårdnadshavare. Ersättning för din insats utbetalas av socialtjänsten.

Kontakt Familjehemsenheten

Avdelningen för barn och unga

Telefon: 0522-69 68 00

E-post: Familjehemsgruppen@uddevalla.se

Besöksadress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla

Förslag på sidor