Vårdnad, boende, umgänge

Är ni nyblivna föräldrar och behöver råd och hjälp kring frågor om vårdnad, boende och umgänge? Eller är ni föräldrar som ska gå eller har gått skilda vägar, och också behöver råd och hjälp kring dessa frågor? Då kan ni vända er till familjerätten i Uddevalla kommun.

Om ni är överens

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, boendet och umgänget för barnen kan ni skriva avtal om detta. Avtalet ska godkännas av familjerätten och det blir då juridiskt bindande precis som en dom.

Ni som föräldrar kan själva göra en anmälan om gemensam vårdnad direkt till Skatteverket i de fall då det inte tidigare finns dom eller avtal om vårdnaden.

Om ni inte är överens

Om ni inte är överens kan ni ta kontakt med familjerätten som erbjuder samarbetssamtal. Samtalen syftar till att hitta gemensamma lösningar som gynnar barnen samt att ni som föräldrar når ett bättre samarbete omkring barnen. Samtalen leds av en eller två familjerättssocionomer. Läs mer om samarbetssamtal i Socialstyrelsens broschyr, se nedan under Mer information.

Om det trots samtal inte går att nå enighet kring vårdnaden, boendet och umgänget kan ni vända er till tingsrätten i Uddevalla som avgör utifrån barnets bästa.

Ordförklaringar

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare är ur juridisk synpunkt en ställföreträdare för barnet. Vårdnadshavaren har både en rätt och en skyldighet att besluta i frågor som rör barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda. Barn har en vårdnadshavare tills de fyller 18 år.

Som vårdnadshavare har man rätt att få information om barnet från till exempel förskola, skola, sjukvård, socialtjänst, polis och andra myndigheter.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna har ett gemensamt juridiskt vårdnadsansvar för barnet och ska tillsammans fatta beslut i frågor som rör barnet. Föräldrarna behöver inte bo ihop för att kunna ha gemensam vårdnad och det betyder inte att barnet ska bo lika mycket hos varje förälder. Vårdnadshavarna ska däremot fatta beslut t ex om var barnet ska bo och hur ett eventuellt umgänge ska utformas. 

Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om sina barn. Är föräldrarna inte gifta när barnet föds står barnet under moderns vårdnad. I samband med att faderskapsbekräftelse eller föräldraskapsbekräftelse upprättas hos familjerätten kan anmälan göras om gemensam vårdnad.

Enskild vårdnad

Enskild vårdnad innebär att en förälder ensam har det juridiska vårdnadsansvaret för barnet. När föräldrarna till barnet inte lever tillsammans ska vårdnadshavaren lämna upplysningar om barnet till den andre föräldern om sådant som kan främja umgänget. Oavsett vem som är vårdnadshavare har föräldrarna ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses med den förälder det inte bor tillsammans med. Det är dock vårdnadshavaren som slutligt kan bestämma.

Boende

Då föräldrar inte lever tillsammans och har gemensam vårdnad, är en av uppgifterna att bestämma var barnet ska bo, om det ska bo växelvis hos båda föräldrarna eller mestadels hos en av dem. Har en förälder enskild vårdnad är det oftast hos den förälder som barnet bor hos.

Om föräldrarna är oense om boendet kan de få hjälp via samarbetssamtal på familjerätten. Förblir de oeniga kan domstol besluta om boendet utan att den gemensamma vårdnaden måste upplösas. Innan domstolen fattar beslut gör familjerätten oftast en utredning.

Umgänge

Barn har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor hos om det inte av någon anledning är olämpligt. Umgänget ska alltid vara till barnets bästa och utformas efter barnets behov. Om föräldrarna inte kan komma överens kan de få hjälp via samarbetssamtal på familjerätten. Förblir de oeniga kan domstol besluta och oftast begärs en utredning från familjerätten innan beslut fattas.

Namnbyte

Vill barnet, du eller ni som föräldrar ändra barnets efternamn och barnet har fyllt 12 år ska barnet samtycka till ändringen. Då krävs ett skriftligt medgivande från barnet, vilket görs på en särskild blankett som skickas till Skatteverket. Blanketten finns på Skatteverkets hemsida.

Samtycke kan även i vissa fall krävas av:

  • En förälder som inte är vårdnadshavare till barnet.
  • Styvförälder.
  • Maka/make/partner i nuvarande eller tidigare äktenskap/partnerskap.

Lämnas inte samtycke kan ansökan om namnbyte göras hos tingsrätten i Uddevalla som begär yttrande från familjerätten och därefter avgör om namnbytet är till barnets bästa.

Kontakt


Familjerätten

Telefontid
Måndag klockan 13.30-14.30
Onsdag och fredag klockan 8.30-9.30

Telefon

0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Familjerätten
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00