Folkhälsopris

Uddevalla kommuns folkhälsopris syftar till att uppmuntra goda exempel på insatser inom folkhälsoområdet och stimulera till fortsatt arbete för att främja befolkningens hälsa och förebygga ohälsa.

Priset utdelas årligen till enskild person/personer, förening, organisation, företag eller förvaltning som på ett utmärkande sätt arbetat för att främja hälsa eller förebygga ohälsa för Uddevallas invånare. Priset utgörs av 10.000 kronor samt ett diplom.

Allmänheten men också organisationer, företag och förvaltningar äger rätt att lämna förslag på lämpliga pristagare. Hälsopolitiska rådet äger dessutom rätt att själv föreslå lämplig pristagare. Därefter utses folkhälsopristagaren av Hälsopolitiska rådet. 

Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter »

Tidigare pristagare

2022 - Karl Sergel och E-sporthallen. E-sportshallen i Uddevalla är en fysisk arena för digital sport, ett stort intresse hos dagens ungdomar. Med sitt koncept och goda samarbetsförmåga har Karl Sergel och E-sporthallen satt Uddevalla på kartan inom E-sport. Genom att erbjuda en plats dit man kan komma och spela tillsammans med andra finns möjligheter att också aktivera spelarna fysiskt och föra samtal om vikten av att äta rätt och röra på sig i samband med spelandet. E-sportshallen bidrar till möten och aktiviteter mellan unga som annars inte möts. E-sporthallen möjliggör relationer med trygga vuxna och bedriver ett aktivt arbete kring normer och inkludering.

2022 - Alternativ Aktivitet. Mattias Hoppe, Oskar Örn och Timmy Fors driver Alternativ Aktivitet med syfte att hjälpa människor att hitta rörelseglädje för ett rikare liv. De arbetar ur ett holistiskt perspektiv med framför allt barn genom att erbjuda skolor, föreningar och privatpersoner inspiration och utbildning genom workshops där de försöker fånga de som kanske inte hittar sin rörelseglädje inom traditionell idrott.

2021 - Fröken Folkes fik - Motivering: Äldre personers och riskgruppers sociala sammanhang och möjlighet till umgänge har varit mycket begränsade under coronapandemin, detta har lett till social isolering och ofrivillig ensamhet. Fröken Folkes Fik har genom sin speciellt coronaanpassade lokal, kunnat erbjuda en mötesplats där äldre och riskgrupper kunnat mötas och fika i en coronasäker miljö. Verksamheten har varit mycket uppskattad och utgjort ett meningsfullt sammanhang som förebyggt ohälsa hos en målgrupp som riskerat ensamhet och ohälsa till följd av pandemin.

2021 - Hitta ut - Motivering: I tider med begränsade möjligheter till sociala sammanhang och fysisk aktivitet har ”Hitta ut” varit en rolig och hälsobefrämjande skattjakt för invånare i alla åldrar i hela kommunen. ”Hitta ut” har inspirerat många som inte varit så vana att vistas i naturen eller att orientera, till att verkligen ”hitta ut” och upptäcka vår fina närmiljö. Det har betytt mycket för vår hälsa att kunna träffas och samtidigt få motion och frisk luft.

2020 - Föreningen Attention Uddevalla, motivering
”Föreningen har genom sina träffar, nätverk och medlemsaktiviteter för barn, unga, familjer, anhöriga, vuxna med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) medverkat till minskad psykisk och fysisk ohälsa samt psykosocialt utanförskap. Föreningens föreläsningar har ökat kunskapen och förståelsen för hur det är att leva med NPF och även visat på vilka möjligheter som finns till ett så bra liv som möjligt. Föreningen har bidragit till ökad kunskap hos medlemmarna, men också ökad kunskap hos olika yrkeskategorier och allmänheten.”

2020 - Marcus Göthberg, Sommarlyckan, motivering
”Sommarlyckan är ett ideellt projekt som vänder sig till barnfamiljer där kanske en pressad ekonomi sätter stopp för sommarens utflykter. Sommarlyckan vill att alla barn ska få fira sommar på riktigt och erbjuder fina sommarupplevelser utan kostnad för barnfamiljer som kanske själva inte har den möjligheten.”

2019 - Bo Ahlén, motivering
Bo Ahlén har med sitt stora hjärta och ideella engagemang synliggjort parasporten i Uddevalla, som inneburit att fler barn och ungdomar med funktionsvariation/funktionsnedsättning får uppleva glädjen av att idrotta och delta i tävlingar.

2019 - Britt Johansson, motivering
Britt Johansson är en eldsjäl som lägger ner otroligt mycket av sin egen tid för att andra ska kunna bibehålla eller till och med förbättra sin hälsa, det som är själva grunden med det hälsofrämjande arbetet. Genom sitt engagemang både i Demens- och Afasiföreningen synliggör hon dessa grupper och kräver deras rättigheter. Hon arbetar som volontär på Ryttarens café och aktivitetscenter där hon även leder gympapass som syftar till balans och rörlighet men även det sociala sammanhanget som skapar en meningsfullhet och livskvalitet för deltagarna.

2018 - Margareta Lunde Martinson, motivering
Margareta Lunde Martinson har länge arbetat med att stärka personer med kognitiva funktionsnedsättningar för att öka jämlikheten och allas rätt till hälsa. Hon är en eldsjäl som brinner för att synliggöra en grupp medborgare som riskerar åsidosättas i samhället. Genom sitt arbete med ”Min Lyxdag” lyfter hon hälsofrämjande aktiviteter på ett nytt sätt.

2017 - Friluftsfrämjandet i Uddevalla, motivering
En ideell förening som i ur och skur under 80 år tagit med Uddevalla kommuns invånare i en härlig gemenskap på naturupplevelser som paddling, vandring och skridskoåkning. De håller fjällstugorna öppna vintertid och erbjuder naturen som mötesplats i form av skogsmulle, seniorvandring och information om friluftslivet till nyanlända. Engagerade ledare bidrar till en positiv miljö och jämlik hälsa oavsett ålder eller kulturell bakgrund så att vi tillsammans kan bidra till en socialt, ekologisk och därmed ekonomisk hållbar framtid.

2016 Uddevalla IS - Skidsektionen, motivering
Med stort engagemang, många timmars ideellt arbete och god samverkan har UIS Skidsektion bidragit till ökad folkhälsa och gemenskap i Uddevalla.

Idogt arbete med snökanoner i såväl pulkabacke som skidspår skapade stadsnära förutsättningar för vinteraktiviteter och social samvaro över åldersgränserna."

2015 Nathalie Farah, Mötesplats Tureborg, motivering
Nathalie bidrar genom sitt positiva bemötande, en stor vilja att hjälpa andra och sitt goda värdskap till ett bättre, jämlikare och mer hälsofrämjande Uddevalla.

2014 Kamratföreningen Vänkraft, motivering
Kamratföreningen Vänkraft bidrar till folkhälsa och livskvalitet i Uddevalla genom att erbjuda en mötesplats för såväl aktiviteter som viktiga samtal. Genom föreningen skapas positiv gemenskap, isolering bryts och en gemensam röst för alla människors rätt till delaktighet i samhället underlättas.

Kontakt

Emelie Eék, folkhälsostrateg

+46 522‑69 61 48

emelie.eek@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor