Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)

IOP – Idéburet offentligt partnerskap

Ett IOP-avtal är en samverkansmodell mitt emellan normerade bidrag och upphandling som innebär att den idéburna organisationen bidrar till samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidragen ger utrymme för, men som inte bygger på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt.

Ett IOP-avtal kan ingås när:

 • Partnerskapet IOP är inte del av grundfinansieringen till civilsamhällets organisationer (normerat föreningsbidrag)
 • Partnerskapet IOP är inte ett köp av tjänst eller verksamhet, utan en samfinansierad insats eller verksamhet med ambitionen att utvecklas och fungera över tid.
 • Partnerskapet IOP bygger på ett gemensamt samverkansbehov
 • Partnerskapet IOP är med fördel ett led i ett politiskt program eller plan där civilsamhället lyfts fram som samarbetspartner
 • Partnerskapet IOP:s verksamhet/insatser detaljregleras ej av kommunen
 • I partnerskapet IOP har den offentliga organisationen och den idéburna organisationen ett gemensamt engagemang, ägarskap och styrning
 • I en marknadssituation är det angeläget att partnerskapet IOP tydliggörs i skrift och handling som samfinansierad och ömsesidig samverkansrelation
 • Partnerskapet IOP avses pågå under längre tid och utvecklas genom gemensam uppföljning, utvärdering och i gemensamma beslut.
 • (SKR, 2017)

Mer information (länkar)

Utveckla idéburet offentligt partnerskap - SKR

IOP, idéburet offentligt partnerskap - socialforum.se

IOP, idéburet offentligt partnerskap - mucf.se

Kontakt

Siv Tengberg, Processledare, e-post: siv.tengberg@uddevalla.se
Telefon 0522-695 126

Kommunens handläggningsordning av initiativ till Idéburna Offentliga Partnerskap

IOP

 • Initiativ från idéburen sektor

  Kommunen använder sig av en checklista baserad på de kriterier för IOP som Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Forum för idéburna organisationer för social inriktning formulerar. Om verksamheten stämmer överens med checklistan ombeds initiativtagaren att kortfattat beskriva sin idé och skicka den tillsammans med checklistan till kommunens processledare för ÖK Ide.

 • Beredning i Politisk styrgrupp för ÖK Idé och IOP

  Initiativet diarieförs och bereds av kommunens politiska styrgrupp för ÖK Idé och IOP.

 • Verksamhetsplan och avtalsprocess

  Framtagande av plan och avtal sker i samverkan mellan idéburen part och kommunal part. Kommunens och idéburen sektors processledare finns som stöd i processen.

  Punkter som ska finnas med i alla IOP-avtal:

  • bakgrundsförutsättningar för avtalet
  • värdegrund (ÖK Idé)
  • parter organisation för partnerskapet: ledningsgrupp, styrgrupp och arbetsgrupp, ansvarsfördelning
  • Mål
  • Insatser och åtaganden
  • Uppföljning, hur ska partnerskapet och dess innehåll följas upp
  • Ekonomi, inklusive analys av förslagets samhälleliga vinster och uppskattad kostnadseffektivitet.
  • Avtalstid och uppsägningstid
  • Ändringar och tillägg
  • Omförhandling, hävning och tvist

  Nämnder och styrelser kan också utöver dessa punkter utforma avtalen utifrån sina respektive verksamheter.

  Underlag för överenskommelse

  • ÖK Idés värdegrund
  • Initiativet
  • Organisationsbeskrivning
  • Initiativtagarens/initiativtagarnas senast genomförda ekonomiska redovisning
 • Beslutsordning

  Alt. 1, för överenskommelser som kan ske inom berörd nämnds ordinarie budgetram:

  • Beslut tas i berörd nämnd och anmäls som informationsärende till Kommunstyrelsens beredning och Kommunstyrelsen. Nämndens bedömning baseras på tillgänglig kunskap och kriterier för IOP, Kommunens styrkort, uppskattade samhällsvinster och kostnadseffektivitet.

  Alt. 2, för överenskommelser där medfinansiering från den centrala budgetposten för IOP är aktuell:

  • Berörd förvaltning gör ett ställningstagande kring initiativ om IOP.
  • Beredning i Kommunstyrelsens beredning.
  • Beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsens bedömning baseras på tillgänglig kunskap och kriterier för IOP, Kommunens styrkort, uppskattade samhällsvinster och kostnadseffektivitet.

  Ärenden som involverar flera förvaltningar och nämnder Kommunens processledare för ÖK Idé utses som samordnare och handläggare för ärenden som berör flera förvaltningar och nämnder och för ärenden där finansiering från den centrala budgetposten är aktuell. Beslut sker sedan som beskrivet i alt.2