Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)

IOP – Idéburet offentligt partnerskap

Ett IOP-avtal är en samverkansmodell mitt emellan normerade bidrag och upphandling som innebär att den idéburna organisationen bidrar till samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidragen ger utrymme för, men som inte bygger på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt.

Ett IOP-avtal kan ingås när:

 • Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen.
 • Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de idéburna organisationerna särskilt nämns.
 • Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget.
 • Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.
 • Bägge parter är med och finansierar verksamheten (pengar eller andra insatser).
 • Verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida.
 • Partnerskapet IOP avses pågå under längre tid och utvecklas genom gemensam uppföljning, utvärdering och i gemensamma beslut.

Är IOP rätt samverkansform för er idé? Ta hjälp av kommunens checklista för mer information. Ladda ner checklistan »

Mer information

IOP, idéburet offentligt partnerskap - sv.se

IOP, idéburet offentligt partnerskap - socialforum.se

IOP, idéburet offentligt partnerskap - mucf.se

IOP, utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner landsting och regioner

Digital utbildning om IOP 

Den 17 september 2020 anordnade ÖK Idé utbildning om samverkan mellan kommun och idéburen sektor med fokus på IOP. Utbildningen vände sig till politiker, aktörer från civilsamhället och berörda tjänstepersoner i Uddevalla kommun. Utbildningen tog upp följande frågeställningar:

 • Vad är ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)?
 • Vilka fördelar finns det för förening att teckna IOP med en kommun?
 • Vilka fördelar finns för en kommun att teckna IOP med idéburna organisationer?
 • När är IOP en bra samverkansform?
 • Hur kan vi gemensamt möta aktuella samhällsutmaningar med hjälp av IOP?

Medverkadande aktörer: Borås Stad och Göteborgs Räddningsmission.
Utbildningen sändes och spelades in med hjälp av ABF Fyrbodal och kan ses här nedan.

Kontakt

Emelie Eék, folkhälsostrateg, e-post: emelie.eek@uddevalla.se
Telefon 0522‑69 61 48

Kommunens handläggningsordning av initiativ till Idéburna Offentliga Partnerskap

IOP

 • Initiativ från idéburen sektor

  Kommunen använder sig av en checklista baserad på de kriterier för IOP som Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Forum för idéburna organisationer för social inriktning formulerar. Om verksamheten stämmer överens med checklistan ombeds initiativtagaren att kortfattat beskriva sin idé och skicka den tillsammans med checklistan till kommunens processledare för ÖK Ide.

 • Beredning i Politisk styrgrupp för ÖK Idé och IOP

  Initiativet diarieförs och bereds av kommunens politiska styrgrupp för ÖK Idé och IOP.

 • Handläggning berörd förvaltning

  Kan initiativet betraktas som ett IOP hanteras det vidare av en arbetsgrupp med kontaktpersoner från alla förvaltningar. Kontaktpersonerna tar initiativet vidare för handläggning inom berörda förvaltningar där tjänstepersoner utses för fortsatt process tillsammans med initiativtagare. Styrgrupp för ÖK Idé hålls informerad.

  Gör förvaltningen bedömningen att en fortsatt process för ett IOP inte är aktuellt, ansvarar förvaltningen för att ta fram en tjänsteskrivelse som innefattar initiativet till förvaltningsnämnd för beslut. Beslutet skickas till initiativtagaren och till den politiska styrgruppen för ÖK Idé och IOP.

 • Verksamhetsplan och avtalsprocess

  Framtagande av plan och avtal sker i samverkan mellan idéburen part och kommunal part. Kommunens och idéburen sektors processledare finns som stöd i processen.

  Punkter som ska finnas med i alla IOP-avtal:

  • bakgrundsförutsättningar för avtalet
  • värdegrund (ÖK Idé)
  • parter organisation för partnerskapet: ledningsgrupp, styrgrupp och arbetsgrupp, ansvarsfördelning
  • Mål
  • Insatser och åtaganden
  • Uppföljning, hur ska partnerskapet och dess innehåll följas upp
  • Ekonomi, inklusive analys av förslagets samhälleliga vinster och uppskattad kostnadseffektivitet.
  • Avtalstid och uppsägningstid
  • Ändringar och tillägg
  • Omförhandling, hävning och tvist

  Nämnder och styrelser kan också utöver dessa punkter utforma avtalen utifrån sina respektive verksamheter.

 • Beslut i berörd nämnd

  Berörd förvaltning ansvarar för att skriva fram ärende för beslut om att gå vidare med partnerskapet i sin nämnd.

 • Beredning i arbetsmarknads- och integrationsutskottet/politisk styrgrupp för ÖK Idé

  Efter beslut i respektive nämnd bereds samtliga planer och avtal av arbetsmarknads- och integrationsutskottet inför slutgiltigt beslut i kommunstyrelsen.

 • Beslut i Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen utgår vid sin bedömning av ansökan från bland annat:

  • Juridiska kriterier för IOP
  • Kommunens styrkort
  • Uppskattade samhällsvinster och kostnadseffektivitet

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00