Verksamhetsplan och avtalsprocess

Framtagande av plan och avtal sker i samverkan mellan idéburen part och kommunal part. Kommunens och idéburen sektors processledare finns som stöd i processen.

Punkter som ska finnas med i alla IOP-avtal:

 • bakgrundsförutsättningar för avtalet
 • värdegrund (ÖK Idé)
 • parter organisation för partnerskapet: ledningsgrupp, styrgrupp och arbetsgrupp, ansvarsfördelning
 • Mål
 • Insatser och åtaganden
 • Uppföljning, hur ska partnerskapet och dess innehåll följas upp
 • Ekonomi, inklusive analys av förslagets samhälleliga vinster och uppskattad kostnadseffektivitet.
 • Avtalstid och uppsägningstid
 • Ändringar och tillägg
 • Omförhandling, hävning och tvist

Nämnder och styrelser kan också utöver dessa punkter utforma avtalen utifrån sina respektive verksamheter.

Underlag för överenskommelse

 • ÖK Idés värdegrund
 • Initiativet
 • Organisationsbeskrivning
 • Initiativtagarens/initiativtagarnas senast genomförda ekonomiska redovisning