Verksamhetsplan och avtalsprocess

Framtagande av plan och avtal sker i samverkan mellan idéburen part och kommunal part. Kommunens och idéburen sektors processledare finns som stöd i processen.

Punkter som ska finnas med i alla IOP-avtal:

  • bakgrundsförutsättningar för avtalet
  • värdegrund (ÖK Idé)
  • parter organisation för partnerskapet: ledningsgrupp, styrgrupp och arbetsgrupp, ansvarsfördelning
  • Mål
  • Insatser och åtaganden
  • Uppföljning, hur ska partnerskapet och dess innehåll följas upp
  • Ekonomi, inklusive analys av förslagets samhälleliga vinster och uppskattad kostnadseffektivitet.
  • Avtalstid och uppsägningstid
  • Ändringar och tillägg
  • Omförhandling, hävning och tvist

Nämnder och styrelser kan också utöver dessa punkter utforma avtalen utifrån sina respektive verksamheter.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00