Föräldraförvaltning

Föräldrar bestämmer själv över hur barnets tillgångar ska användas. Detta kallas fri föräldraförvaltning. Tillgångarna får dock endast användas till att tillgodose barnets behov. I vissa fall måste föräldrar redovisa förvaltningen av barnets tillgångar till överförmyndaren.

Redovisningsskyldighet gäller när:

  • Värdet av barnets tillgångar kommit att överstiga åtta basbelopp
  • Överförmyndaren fattat beslut om skyldighet att lämna sådan redovisning, även om barnets tillgångar understiger åtta basbelopp
  • Barnet genom arv eller testamente, gåva, förmånstagarförordnande med anledning av dödsfall eller vid pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande mottagit egendom under villkor att egendomen skall stå under överförmyndarens (särskild överförmyndarkontroll)

Barnet äger fast egendom/bostadsrätt

Utöver skyldigheten för föräldrar att redovisa förvaltningen enligt ovan, måste föräldrar i vissa fall inhämta överförmyndarens samtycke för att få vidta vissa förvaltningsåtgärder. Saknas överförmyndarens samtycke är rättshandlingen ogiltig. Se vidare under rubriken ”Rättshandlingar som kräver samtycke”.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Överformyndaren, +46 522‑69 83 38

Overformyndaren@uddevalla.se

Varvsvägen 1

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00